מדריך היערכות במסים

1.2.7 שיעורי מס מוטבים על הכנסות צבורות

מוצע לתקן את חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ח 1959, כדלקמן:

  1. לקבוע מתווה לשיעורי מס מוטבים על הכנסה צבורה שיחול בהוראת שעה החל מיום 1 בינואר 2022 במתכונת שנקבעה בתיקון 69 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959 לפיו מס החברות שתשלם חברה על הכנסה צבורה נבחרת, יהיה בשיעור מס החברות שהיה חל על אותה הכנסה, בשנה שבה הופקה, אילולא הייתה פטורה ממס חברות בשנה זו, כשהוא מוכפל במקדם המס, ולא פחות מ– 6% , והכל בתנאים שנקבעו בתיקון 69 לחוק לעידוד השקעות הון, בשינויים המחויבים.
  2. לבטל את סעיף 74(ד)(4)(ב) לחוק.
  3. להבהיר כי לא יינתנו ניכויים, קיזוזים או פטורים כלשהם כנגד המס המשולם על הכנסות פטורות במסגרת הוראת השעה.
  4. לעניין החלטה זו : "הכנסה צבורה" – הכנסה שמתקיימים לגביה שניים אלה:
    1. היא הכנסה שהיתה פטורה ממס חברות בשנת המס שבה הופקה, לפי סעיף 47(א)(5) או (א1), לפי סעיף 51 (ב) כנוסחו לפני תחילתו של פרק י' לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ח – 2005, (בהגדרה זו – תיקון מס' 60), או לפי סעיף 51א(א)(1)(א),(2)או(3);
    2. החברה טרם חבה בשלה במס חברות לפי סעיף 47(2א), סעיף 51 (ג) או (ח) כנוסחו לפני תחילתו של תיקון מס' 60, או סעיף 51 ב, למעט חבות במס בשל סכום שנתנה לחבר בני אדם המוחזק על ידה או שזקפה אותו לחובתו, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות רכישתו מצד שלישי, לעניין זה, "החזקה" — כהגדרתה בפסקה (3) להגדרה "קרוב" בסעיף 88 לפקודה;

"מקדם המס" – אחד פחות יחס ההטבה;
"יחס ההטבה" – יחס ההפשרה כשהוא מוכפל ב 0.3 בתוספת 0.3;
"יחס ההפשרה" – היחס בין ההכנסה הצבורה הנבחרת להכנסה הצבורה.

שיעור המס המופחת יחושב כדלקמן: 

שיעור המס המופחת