מדריך היערכות במסים

1.2.6 הגברת הפיקוח על שימוש במטבע וירטואלי

מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה, באופן שיקבע כי מי שהחזיק ביום אחד או יותר בשנת המס, ישירות או באמצעות ילד שגילו אינו עולה על 18 , מטבע וירטואלי בשווי של 200 אלף שקלים חדשים או יותר, או עלות רכישה של 200 אלפי שקלים חדשים או יותר, יחויב בהגשת דוח לפי סעיף 131 הכולל טופס ובו פרטים שקבע שר האוצר לעניין השימוש במטבע וירטואלי.