מדריך היערכות במסים

1.2.4 מיסוי מקרקעין – צעדים לתיקון עיוותי מס ולהגדלת היצע הדיור

 1. שיעור מס רכישה נמוך ופטור לדירה יחידה
  רק מי שימכור את דירתו הראשונה בתוך 12 חודשים [ולא 24 חודשים – כפי שחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") מאפשר היום] ייהנה מהשיעורים המופחתים של מס רכישה, החלים על רוכש הדירה החלופית לדירתם היחידה, ולפטור ממס שבח במכירת הדירה היחידה. המטרה, כפי שמובאת בתיקון המוצע הינה לעודד את רוכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הקיימות שמהוות את דירתם היחידה.
 2. מס שבח בגין קרקע פנויה שמועד רכישתה לפני 1.1.2014 שעליה נבנתה דירת מגורים
  עד כה מי שבבעלותו יותר מדירת מגורים אשר יום רכישתה קדמה ליום 1.1.2004 חושב מס השבח במכירת דירה לפי ה"חישוב הליניארי המוטב", כך ששבח שיוחס לתקופה שעד 01.01.2014 הינו פטור ממס שבח, ואילו שבח שיוחס לתקופת שהמועד האמור ואילך מחויב במס שבח בהשיעור שנקבע בחוק (25%).
  כעת מוצע לתקן את סעיף 48א(ג) לחוק מיסוי מקרקעין כך שיקבע כי כל מי שמוכר דירת מגורים מזכה אשר נבנתה על קרקע שנרכשה לפני שנת 2014, לא יוכל ליהנות מהחישוב הליניארי המוטב בעת מכירת הדירה.
  על אף האמור, התיקון המוצע קובע כי מי שהוציא היתר בניה לבניית דירה לפני סוף שנת 2024, יהיה זכאי לקבל את החישוב הליניארי המוטב במכירת הדירה שנבנתה לפי היתר הבנייה.
 3. דיווח על הכנסות משכירות הפטורות ממס
  תיקון חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990 כך שבעל דירה הפטור ממס על הכנסות דמי שכירות לפי החוק האמור- יידרש להגיש הצהרה למנהל רשות המסים ובו מידע לגבי הדירה ולגבי הכנסותיו.
  עד כה מי שהכנסתו מהשכרת דירת מגורים, הייתה נמוכה מתקרת הפטור, אינו נדרש בדווח. כעת מוצע להחיל את כלל הדיווח גם על הכנסות הפטורות כאמור. אותם משכירים לא יחויבו בהגשת דו"ח שנתי מלא על הכנסותיהם, אלא רק הצהרה אשר בה מפורטים פרטים לגבי הדירות אשר השכיר, וסכום דמי השכירות ששולמו לו.