מדריך היערכות במסים

1.2.3 ניכוי מס יסף מהכנסות גבוהות

מוצע להתקין תקנות שיקבעו חובת ניכוי מס יסף במקור על הכנסות עליהן חלה חובת תשלום מס יסף, לפיהן כל המשלם ליחיד סכום העולה על הסכום הנקוב בסעיף 121 ב (647,640 ₪ נכון לשנת 2021) לפקודה ינכה בעת התשלום את שיעור המס הקבוע בסעיף האמור (3%), נוסף על שיעור הניכוי הקבוע בתקנות המחייבות ניכוי מס במקור.