מדריך היערכות במסים

1.2.2 מס הכנסה – שיטת הדיווח על הכנסה לצרכי מס (מזומן מצטבר)

 • להסדיר את אופן החישוב והדיווח של נישומים לצרכי פקודת מס הכנסה, לפי בסיס מצטבר או מזומן, לפי העקרונות הבאים:
  1.  הכנסתו של חבר בני אדם תדווח בשיטת דיווח על בסיס מצטבר. על אף האמור, פסקה זו זה לא תחול על חבר בני אדם אם מחזור עסקו של חבר בני האדם, יחד עם קרובו, נמוך מ- 10,000,000 שקלים בשנה או שמדובר בתאגיד משלח יד מיוחד, והכל בלבד שיתקיימו בהם תנאים נוספים אשר ייקבעו בתזכיר החוק שמעידים על צורך לאפשר להם לדווח על בסיס מזומן.
  2. לגבי יחיד או חבר בני אדם שאינו חייב בדיווח על בסיס מצטבר כאמור בסעיף קטן (א) – הכנסותיו העסקיות ידווחו על בסיס מזומן או מצטבר על פי בחירתו, ובלבד שהכנסות ממכירת מלאי או הכנסות אחרות שלא ניתן לדווח עליהם על בסיס מזומן, ידווחו על בסיס מצטבר, ושהדיווח ישקף את הכנסתו כראוי.
 • לקבוע את העקרונות הבאים לגבי מעבר בין שיטות דיווח:
  1. נישום שמדווח על בסיס מצטבר לא יהיה רשאי לעבור לשיטת דיווח על בסיס מזומן.
  2. נישום שמדווח על בסיס מזומן יהיה רשאי לעבור לשיטת דיווח על בסיס מצטבר, וככל שעושה זאת יהיה רשאי לדווח על סכום ההתאמה הצבור ליום האחרון בשנת המס הקודמת בחלקים שווים בשלוש שנות המס המתחילות בשנת המס שבה התבצע המעבר. לעניין זה, "סכום ההתאמה הצבור"- סך ההפרש בין ההכנסה החייבת המחושבת על בסיס מצטבר בשל כל שנות המס בהן דיווח בשיטת דיווח על בסיס מזומנים לבין ההכנסה החייבת בגין אותן שנות מס המחושבת על בסיס מזומן.
  3. לקבוע כי מי שדיווח על בסיס מזומן כדין במועד תחילת החוק, ועבר לדווח על בסיס מצטבר בעקבות התיקון, יהיה רשאי לנכות את סכום ההתאמה הצבור כאמור בפסקה (ב) בשלוש שנות המס שלאחר כניסת החוק לתוקף.
 • מוצע להסמיך את מנהל רשות המסים לקבוע כי נישום יחויב לדווח לפי אחת משיטות הדיווח, אם מצא כי שיטת הדיווח האחרת איננה משקפת כראוי את הכנסת הנישום או אם הנישום לא חישב את הכנסתו באף אחת משיטות הדיווח. על החלטה כאמור תינתן זכות השגה וערעור.
  לעניין החלטה זו:
  "שיטת דיווח על בסיס מזומן" – שיטת דיווח שבה נקבע מועד הפקת ההכנסות של הנישום במועד שבו הוא זכאי לקבלת התמורה, והכל בכפוף לכללים ששר האוצר יהיה רשאי לקבוע בתקנות.
  "שיטת הדיווח על בסיס מצטבר" – שיטת דיווח שבה נכללות ההכנסות וההוצאות של הנישום בחישוב ההכנסה החייבת בשנת המס שבה נצברו, והכל בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בשינויים ובתיאומים שעליהם רשאי להורות שר האוצר בתקנות.