מדריך היערכות במסים

1.2. תקנות פחת מואץ – טיוטא

הצעה להוראת שעה בדבר מתן פחת מואץ ברכישת ציוד (להלן: "הוראת השעה").

הטיוטה המעודכנת של הוראת השעה שפורסמה לאחרונה נועדה להרחיב את היקף העסקים שיוכלו ליהנות מהקלות המס, זאת מצד אחד על ידי ביטול הדרישה לסיווג הפעילות של אותם עוסקים כ"פעילות מזכה" ומתן האפשרות לכל העוסקים במשק ליהנות מהתקנות. אולם מהצד השני התקופה לרכישת הנכסים שיזכו להטבה התקצרה רק עד ליוני 2021 (במקום נובמבר 2021 בטיוטה הקודמת).

כאמור, מטרת הוראת השעה המוצעת היא עידוד השקעות בענפי התעשייה, החקלאות, הבנייה והמלונאות, במסגרת מאמצי הממשלה לסייע לעסקים בהתמודדות עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה.

פחת מואץ הוא שיטה לעידוד השקעות הון באמצעות הטבות מס, בה מקדים הנישום את ניכוי ההוצאה בה נשא בגין רכישת נכס מסוים. בשיטת הפחת המואץ מתקצרת התקופה בה מנכה הנישום את ההוצאה בגין רכישת הנכס.

בהתאם לתקנות המוצעות שיעור הפחת לציוד יהיה כפול משיעור הפחת שנקבע על פי דין (תקנות הפחת).

סקירה כללית של הוראת השעה המוצעת המעודכנת:

תחולה – על ציוד שיירכש בתקופה מ – 1 בספטמבר 2020 ועד ל – 30 ביוני 2021 (להלן: "תקופת ההטבה"). קרי ההטבה תהיה גם על ציוד שנרכש לפני כניסת התקנות לתוקף, זאת כאמור בכפוף להפעלתו במועד הנדרש, ראה להלן.

ציוד – כמשמעותו בתקנות הפחת, לרבות מכונות ורכב עבודה, למעט משאיות ולמעט נכסים בלתי מוחשיים ונדרש כי:

  • יום רכישתו של הציוד יהיה בתקופה הקובעת.
  • החל לשמש בישראל ביצור הכנסה בתוך שלושה חודשים, ובמפעל תעשייתי תוך תשעה חודשים, מיום רכישתו או עד תום תקופת ההטבה, כמאוחר.
  • הציוד מופעל בישראל.

נדרש כי הציוד הנרכש שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילות בישראל בכל התקופה עד לסיום הפחתתו.

נקבע כלל אנטי תכנוני במסגרתו אם בתוך תקופת ההפחתה המואצת או ארבע שנים מסוף תקופת הפחת המואץ יימכר הציוד לקרוב, יראו את המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש הקרוב כאפס.

הוראת השעה לא תחול על ציוד שנקנה מקרוב, נתקבל בלא תמורה, רכישה לפי סעיף 85 (שינוי ייעוד), רכישות שחלות עליהן הוראות חלק ה2 לפקודה (שינוי מבנה ומיזוג) וגם על ציוד המשמש לפעילות של נישום שקיבל רישיון, חזקה, זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה בתחום הנפט.

יצוין כי ההטבה ניתנת לבחירת הנישום, העשוי שלא לבחור בכך אם צפוי שיוכל ליהנות יותר מקבלת פחת בשנים מאוחרות.