מדריך היערכות במסים

1.17 עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה הקבוע בתקנה 2 בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"א- 1985 נקבע לשיעור של 3.41% לשנת 2017 ללא שינוי לעומת שנת 2016.