מדריך היערכות במסים

1.16.8 ע"מ 13328-11-19 שפונט נ' פקיד שומה תל אביב 4 -שלכות פריסת רווח ההון על החבות במס יסף, למתי לקבוע את שער חליפין לעניין חבות המס בגין רווח הון, האם למועד ההסכם או למועד סגירת העסקה

ביום 28/07/2021 ניתן פסק דין בעניין שפונט נ' פקיד שומה תל אביב 4 (ע"מ 13328-11-2019)

אלכסנדר שפונט, המערער הינו ממייסדי חברת פריימסנס בע"מ, חברה פרטית תושבת ישראל אשר חברת האם שלה, חברת Primesense Inc הינה תושבת ארה"ב (להלן": "החברה").

ביום 21 בנובמבר 2021 נחתם הסכם בין החברה לבין חברת Apple Inc. (להלן: "אפל") לרכישת כל המניות של החברה בדרך של מיזוג משולש הופכי, ובכך תהפוך החברה לחברת בת של אפל כחלק מההסכם נקבעו מספר תנאים על טרם כניסת העסקה לתוקף.

למעשה, התשלום בעד המניות התבצע בשני מועדים – סכום של 4,198,015 דולר ארה"ב שולם בעת דיווח רווח ההון (ביום 9 בדצמבר 2013(מועד העסקה – Closing)  והיתרה, סכום של 4,127,437 דולר ארה"ב נדחתה לחודש מרץ.

בעת הדיווח על הרווח הון המערער דיווח לפי שער חלפין למועד העסקה ואת מועד התמורה העתידית  ביקש לדחות למועד קבלת התמורה  בפועל.

בדו"ח השנתי לשנת 2013 דיווח המערער על ההכנסה לפי שער חלפין כאמור ובאותו דוח ביצע המערער פריסה של הרווח הון לפי הוראות סעיף 91(ה) לפקודה כתוצאה מכך שילם את המס יסף לפי הפריסה עם קבלת התמורה הנוספת דיווח המערער על רווח הון שנצבר לו מן התמורה העתידית המשיב חישב את ההכנסה לפי שער חלפין למועד ההסכמות.

המחלוקת בין הצדדים

חיוב מס ייסף – המערער טען כי  חייב במס ייסף בגין החלק היחסי מרווח ההון  המיוחס לשנת 2013 בלבד, ואילו פקיד השומה טען שיש לחייב את המערער במס ייסף בגין  מלוא רווח ההון שנוצר לו באותה שנה.

מועד קביעת שער החליפין לצורך חישוב רווח ההון – המערער טען כי שע"ח הינו לפי במועד ה   (Closing) ואילו פקיד השומה קבע  כי שע"ח יקבע לפי מועד חתימת ההסכם (Primesense) כטענת המשיב

 כבוד השופט טען כי סעיף 121ב לפקודה קובע שהמס הנוסף הנקבע בסעיף הוא מס מיוחד השונה ממדרגות המס  וכי הסעיף מהווה חוקה המבקשת להקים מס נוסף על רווחים שנצברו בשנת המס על ידי אדם שהכנסתו החייבת באותה שנה חרגה מהסף הקבוע בסעיף.

השופט אלטוביה הוסיף שהחוקק התייחסות לקיומו של מנגנון הפריסה בפקודה וציין במפורש בסעיף 121ב(ד) לפקודה שהכנסות המנויות בסעיף 8(ג) שכותרתו "חלוקת הכנסות ליותר משנה אחת" הינן ברות פריסה.. כבוד השופט גרס כי , הותרה אפשרות הפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודה כי לא מודבר בלקונה משפטית אלא מדובר בהסדר שלילי אשר מחזק את עמדת המשיב הטוען כי המחוקק נתן דעתו לפריסה ובחר במכוון להחילה רק על ההכנסות המנויות בסעיף 8(ג) של הפקודה. בהמשך לפסק-הדין של בית המשפט העליון בעניין שבטון (ע"א 8958/07) קבע השפוט אלטוביה כי פסק הדין כאמור קובע את הנושאים הבאים: (1) כי במצבים בהם לשון הסעיף אינה משתמעת לשני פנים, הפרשן אינו חייב לחקור תכלית סמויה שלא נמצאת בלשון הסעיף  עצמו (2) המחוקק מבין ויודע להבחין מתי הפריסה היא טכנית, ומתי הפריסה מהותית; (3) שסעיף 8(ג) מכיל צביון סוציאלי. בנוסף קבע כי סעיף 121ב לפקודה ברור, והיעדר הפניה לסעיף 91(ה) אינו שגיאה בשכחה, הפריסה המותרת לחישוב ההכנסה המחויבת במס הנוסף והיא קשורה להכנסה בעלת צביון סוציאלי המנויה בסעיף 8(ג), ולא להכנסה הונית. בכוונת המחוקק למסות הכנסות גבוהות שאין להן צביון סוציאלי.

לכן, קבע כבוד השופט אלטוביה כי בעניין קביעת מועד שע"ח, כי היות ומדובר בהסכם עם תנאי מתלה אשר התממשות התנאי אינו תלוי באישור בית משפט או במכירת נכס בידי מנהל עזבון וכו' הרי שהסכם שלא קיבל אישור מבית משפט הינו בטל מעיקרו שכן נמנעה האפשרות בין הצדדים לגמירות דעת חוזית שהרי בהסכם תנאי מתלה אם לא התקיים ההסכם הינו מבוטל. השופט דחה את הערעור בנוגע לשתי המחלוקות וטען כי יש להחיל את חוזר מס הכנסה מס 19/2018 – עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכולל תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים.

ערעור לבית משפט העליון

ביום 13 בפברואר 2023 התקיים ערעור בבית משפט העליון בעניין שפונט יחד עם שני ערעורים נוספים שמסגרתם גם נדונה המחלוקת בעניין פריסת הרווח הריאלי וכן בעניין קביעת מועד שע"ח.

בתום הדיון המותב הציע למערערים למשוך את הערעורים בהקשר לשאלתם המשותפת ומנגד המליץ השופט בעניין שפונט לקבל את הערעור בנוגע לסוגיית קביעת המועד של שער החליפין.

בהמשך המערערים אכן משכו את הערעורים כהמלצת המותק ובעניין שפונט קיבל פ"ש את המלצתו של המותב.

לפיכך, הערעור התקבל בחלקו במובן זה שייקבע כי מועד קביעת שער החליפין לצורך חישוב רווח ההון הוא מועד אישור העִסקה על-ידי הדירקטוריון והאסיפה הכלכלית של כל אחת מהחברות המתמזגות, לפי המאוחר.