מדריך היערכות במסים

1.16.11 עצמית של מניות כדיבידנד – פסק דין של בית המשפט העליון בעניין בית חוסן רכישה

בתאריך ה-13.2.2023 פורסם פס"ד בעליון בעניין בית חוסן ובעניין מאיר סיידה (ע"א 9308/20 ו- 8116/21) בנושא רכישה עצמית של מניות.
בעניין חברת בית חוסן, דובר על חברה פרטית אשר רכשה מבעלת מניות בחברה את מניותיה ברכישה עצמית וזאת במסגרת הסכם פשרה להסדרת סכסוך שנוצר בין חלק מבעלי המניות.

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדתם של בעלי המניות הנותרים באשר לאופן מיסויה של רכישה עצמית וקבע כי לא התקיים אירוע מס אצל בעלי המניות הנותרים בחברה.
קביעתו התבססה על עקרון המימוש – עקרון יסוד של דיני המס אשר קובע כי התעשרות תמוסה רק בהתקיים ודאות לגבי שוויה, מועדה ונזילותה.
בעניין חברת בית חוסן היה טעם עסקי-מסחרי כישות עצמאית ונפרדת מבעלי מניותיה ליישוב הסכסוך בין בעלי המניות בחברה.
פקיד השומה ערער לבית משפט עליון.

בעניין סיידה, דובר על חברה פרטית בבעלות מלאה של 2 אחים שהחליטו על היפרדות בעקבות מחלוקות שנוצרו ביניהם, במסגרת ההיפרדות החברה רכשה את מניותיו של אחד מהאחים ברכישה עצמית.

בית המשפט המחוזי קבע כי מאיר סיידה עשה שימוש בכספי החברה תוך הפקת יתרון כלכלי בדמות רכישת זכויות נוספות בחברה – והכל בהעדר טעם כלכלי עצמאי של החברה לביצועה של הרכישה העצמית. לצורך סיווג התמורה אשר התקבלה בידיו של מאיר סיידה, קבע בית המשפט כי בפניו עסקה דו-שלבית.

מאיר סיידה ערער לבית משפט עליון.

הכרעת הרוב בפסק הדין בבית המשפט העליון. להלן עיקרי הנימוקים בהכרעה:

בדיני המס ישנה חשיבות רבה ביותר ליציבות, לאחידות ולוודאות, והכללים המשפטיים צריכים להיות ברורים ופשוטים.

חברות פרטיות עם מספר קטן של בעלי מניות שיש ביניהם יחסים אישיים הכרוכים באמון הדדי, ואשר מתנהלות ככלל מתוך הבנה אודות ניהול משותף של עסקי החברה, הן מבחינה מסוימת "יצירי ביניים" בין חברות לבין שותפויות – "מעין שותפויות".
לאור המאפיינים המיוחדים של חברות כאלו ישנו קושי לקבוע מהי המטרה הדומיננטית של עסקת הרכישה: האם היא מקדמת את טובתה של החברה כ"אישיות משפטית נפרדת" או שהיא מקדמת את האינטרסים הפרטיים של בעלי המניות בה. האם היה טעם כלכלי עצמאי של החברה לביצוע הרכישה העצמית או שהיא נועדה לשרת רק את בעלי המניות ועוצבה כך כדי להתחמק מתשלום מס. האם המניע לעסקה הוא סכסוך בין בעלי המניות בחברה המעוניינים להפריד את העסקים שלהם, או שמא מדובר בסכסוך המשפיע גם על החברה ולכן גם לה יש אינטרס ברכישת מניותיו של אחד מבעלי המניות.

כל אלו מצדיקים החלת דין זהה ביחס לחברות שהן "מעין שותפויות" שהוא – סיווג שונה לעסקאות של רכישה עצמית ככאלה בהן חולק דיבידנד לבעלי המניות הנותרים וזאת בשווי המכפלה של כספי החברה ששימשו לרכישה העצמית, בשיעור אחזקותיהם של בעלי המניות הנותרים ערב העסקה (החלת הגישה הראשונה בחוזר מס הכנסה 2/2018 המוצג לעיל).

ההכרעה בפסק הדין לא תחול על חברות פרטיות שאינן "מעין שותפויות" וחברות ציבוריות.