מדריך היערכות במסים

1.15.19 אמנת מס ישראל-אוסטריה

אמנה חדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבין אוסטריה נחתמה בראשי תיבות ביום 28 בנובמבר 2016 ותיכנס לתוקף החל מיום 1.1.2019. במסגרת האמנה החדשה נקבעו שיעורי ניכוי מס במקור חדשים והקלות נוספות, לרבות: ריבית – 5%, תמלוגים – פטור, דיבידנדים – פטור באחזקה מהותית ו-10% במקרים אחרים.