מדריך היערכות במסים

1.15.16 ע"א 8934/16 גמול אמריקה בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 4

ביוני 2018 קיבל בית המשפט העליון את ערעורו של פקיד השומה, ובכך הפך את פסיקתו של בית המשפט המחוזי, שקבע שהוראות האמנה לעניין זיכוי מיסי חוץ גוברות על המגבלות הזיכוי בסעיף 207ב לפקודה, המגביל את אפשרות הזיכוי בגין מיסי חוץ, למסים ששולמו בפועל בתוך תקופה של 24 חודשים מתום אותה שנת מס (במקרה החורג ממועד זה, הסעיף מתיר זיכוי בגין מיסי חוץ בשנה בה שולם המס בפועל). בית המשפט העליון קבע כי לא קיימת סתירה בין הוראות סעיף 26 לאמנה בין ישראל לארה"ב וכי קיימת כפיפות נורמטיבית בין הוראות האמנה לבין הדין הישראלי ובפרט לסעיף 207ב לפקודה.