מדריך היערכות במסים

1.15.13 מיסוי הכנסה מדיבידנד המחולק מרווחי שערוך נדל"ן – ע"מ 44118-10-14 אם. סי. אל. קניון דרורים בע"מ נ' פקיד שומה פתח תקווה (טרם פורסם, 8.1.2018)

ביום 8 בינואר 2018, פורסם פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בע"מ 44118-10-14 אם. סי. אל. קניון דרורים בע"מ נ' פקיד שומה פתח תקווה  (טרם פורסם, 8.1.2018) אשר הדיון בו נסוב סביב השאלה האם דיבידנד בין-חברתי שמקורו ברווחי שערוך חייב במס.

בפסק דינו של כב' השופט סטולר נקבע כי רווחי השערוך אינם מהווים "הכנסה" לצורך חישוב "ההכנסה החייבת" ולפיכך אין להחיל את ההטבה המצויה במסגרתו של סעיף 126(ב) לפקודה. משכך, ההכנסה שהתקבלה מדיבידנד מחברת הבת הנובע מרווחי שערוך חייבת במס.

אגב פסק דינו, התייחס כב' השופט סטולר לטענה לפיה עצם הצורך בחקיקת הוראות סעיף 100א1 לפקודה, אשר נוספו במסגרת תיקון 197 לפקודה וטרם נכנסו לתוקף בהיעדר התקנות, מעידות על כך כי עד למועד חקיקת הוראות סעיף 100א1 חלוקת רווחי שערוך אינה חייבת במס בידי החברה המקבלת. בדבריו דחה הוא את טענה זו וקבע כי אין להחיל את ההטבה הגלומה בסעיף 126(ב) לפקודה מקום שמקור הדיבידנד הוא בהכנסות שלא מוסו.