מדריך היערכות במסים

1.14.8 חוזר מס הכנסה 5/2018- מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים 'מטבעות וירטואליים')

בתאריך 17 בינואר 2018 פרסמה רשות המסים חוזר העוסק במיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר כדוגמת ביטקוין, איתריום, לייטקוין וכד'. מכיוון שאין הגדרה למונחים מטבע ומטבע חוץ בפקודת מס הכנסה ובהסתמך על ההגדרה בחוק בנק ישראל, תש"ע – 2010,  עמדת רשות המסים היא כי המטבע הוירטואלי המשמש כאמצעי סחר חליפין אינו בגדר מטבע או מטבע חוץ בהתאם לחוק האמור ולפקודת מס הכנסה. לעמדתה, מכירת אמצעי תשלום מבוזר תחשב כמכירת נכס בהתאם לחלק ה' לפקודה- ההכנסה תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 91 לפקודה. לעניין זה נקבע כי גם החלפת מטבע וירטואלי אחד בסוג אחר של מטבע יהווה מכירה לעניין פקודת מס הכנסה. כמו כן, נקבע כי אדם אשר הכנסותיו מאמצעי התשלום מבוזר מגיעות לכדי עסק, יסווגו הכנסותיו כהכנסה פירותית ויחולו עליה שיעורי המס לפי סעיפים 121 או 126 לפקודה. בנוסף, נקבע כי אמצעי תשלום מבוזר הינו נכס בלתי מוחשי לעניין חוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975  (להלן: "חוק מע"מ").

1. משקיע שפעילותו מגיעה לכדי עסק – מי שפעילותו באמצעי תשלום מבוזר מגיעה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים יסווג וירשם "כמוסד כספי" לעניין חוק מע"מ על כל המשתמע מכך לרבות תשלום מס רווח ושכר.

2. הכנסות מאצעי תשלום מבוזר שאינה מגיעה לכדי עסק – לא תחוייב במע"מ.

"מטבע מבוזר", כגון ביטקוין או איתריום, ייחשב לנכס בלתי מוחשי. אולם, לאור אופיו ייחשב כ"נכס פיננסי" (מונח חדש) ולכן מסחר בהם אשר עולה לכדי עסק ייחשב כפעילות של מוסד כספי.