מדריך היערכות במסים

1.14.7 חוזר מס הכנסה 6/2018 – קביעת מועד מיזוג או פיצול

במסגרת תיקון 242 לפקודה נקבע כי חברות יוכלו לבצע מיזוג סטטוטורי או פיצול בנוסף לתום שנת המס גם בתום כל אחד מהרבעונים (31 במרס, 30 ביוני ו– 30 בספטמבר).

החוזר מפרט את הדוחות שעל החברות המבקשות להתמזג/להתפצל שלא בתום השנה לצרף לדוח השנתי, כדלהלן:

מיזוג סטטוטורי שלא בתום שנה:

  • החברה המעבירה תגיש למועד המיזוג דוחות כספיים מבוקרים (מאזן ודוח רווח והפסד).
  • החברה הקולטת תגיש למועד המיזוג דוחות כספיים סקורים.
  • דוחות נוספים בהתאם לדרישת המנהל.

 

כמו כן, נקבעו הנחיות לקיזוז הפסדים הקובעות, ככלל, כי בשנה הראשונה והשישית יותר קיזוז הפסד בשיעור של 20% מסך ההפסדים של החברה המעבירה והקולטת כשהוא מוכפל במספר החודשים מתחילת השנה ועד מועד המיזוג (חלק יחסי) או 50% מהכנסות החברה הקולטת, כנמוך.

ואילו, בשנה השישית לא תחול מגבלת ה- 50% האמורה.

במקרה של פיצול שלא בתום שנה, אזי החברה המתפצלת תצרף לדוח סוף שנת המס, דוח פרפורמה למועד הפיצול של הפעילות המועברת ודוחות נוספים על פי דרישת המנהל.