מדריך היערכות במסים

1.14.5 החלטת מיסוי 0699/18 – רכישה עצמית של מניות (החלטת מיסוי בהסכם)

מדובר על חברה פרטית, תושבת ישראל, העוסקת בתחום המחשוב ואבטחת מידע, אשר מלא הון המניות של החברה מוחזק על ידי חמש חברות, כמפורט להלן:

  • חברה זרה (להלן: "החברה הזרה") – המחזיקה למעלה מ-50% מהון מניות החברה.
  • חברה משפחתית, תושבת ישראל (להלן: "החברה המשפחתית") – המחזיקה פחות מ-10% מהון מניות החברה.
  • חברות א', ב' ו-ג' תושבות ישראל – המחזיקות יחדיו כ-40% מהון מניות החברה.

הון המניות של החברה הזרה מוחזק, בין היתר, ע"י בת הזוג של בעל המניות בחברה א' (להלן: "בני הזוג").

בשנת 2018 הוחלט כי החברה תרכוש את חלקם של החברה הזרה והחברה המשפחתית (להלן: "רכישה עצמית" ו-"בעלי המניות המוכרים", בהתאמה) תמורת סכום מסוים (להלן: "סכום הרכישה") וכי חברות א', ב' ו-ג' (להלן: "בעלי המניות הנותרים") יישארו בעלי המניות היחידים בחברה.

בהתאם להחלטת המיסוי נקבע כי מאחר ובעלי המניות המוכרים הם אלו שיזמו והכתיבו את אופן ביצוע העסקה כאמור, ומאחר ובני הזוג ביצעו מכירה חלקית של מניות החברה הנמצאות ברשותם במסגרת עסקת הרכישה העצמית של המניות, יש לסווג את העסקה כעסקה המורכבת משני שלבים בהתאם לגישה הראשונה המופיעה בסעיף 3.2.2.1 לחוזר מ"ה 2/2018 ולא לפי הגישה השניה בו, באופן הבא:

 

1. בשלב הראשון – חלוקת דיבידנד בגובה סכום הרכישה לכלל בעלי המניות בחברה, לפי חלקם טרם הרכישה העצמית של מניות החברה.

 

2. בשלב השני – בעלי המניות הנותרים רוכשים מבעלי המניות המוכרים את מניות החברה שבידיהם, בסכום הדיבידנד ברוטו שהתקבל אצלם.

 

3. במידה והחברה היא זו שתישא בנטל המס עבור בעלי המניות, יש לגלם את הדיבידנד ברוטו (להלן: "הדיבידנד המגולם") וייראו את הדיבידנד המגולם כסכום שחולק מהחברה לבעלי המניות בשלב הראשון.

 

4. סכום הדיבידנד ברוטו שחויב כהכנסה אצל בעלי המניות הנותרים יצטרף למחיר המקורי של מניות החברה הנמצאות ברשותם. המחיר המקורי יותר בעת מכירת המניות המוחזקות על ידם באופן יחסי. יובהר, לעניין חישוב סכום אינפלציוני, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, או רווחים ראויים לחלוקה, כהגדרתם בסעיף 94ב לפקודה, יש לראות כאילו נרכש "שכבה" חדשה של מניות במועד הרכישה העצמית.

 

5. בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה יש להפחית את סכום הרכישות העצמיות שנעשו בתקופת חישוב, בדומה לדיבידנד.

 

6. עסקת הרכישה העצמית של מניות החברה אינה מהווה אירוע מס בידי החברה.