מדריך היערכות במסים

1.14.4 חוזר מס הכנסה 2/2018 בנושא רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות

החוזר קובע את אופן סיווג העסקה והוראות ניכוי מס במקור לעניין רכישה עצמית של מניות מכל בעלי המניות בחברה באופן יחסי שווה (רכישה פרו-רטה)  ובנוסף ברכישה עצמית שאינה מכל בעלי המניות.

רכישה עצמית מכלל בעלי המניות תסווג כדיבידנד, ברכישה שאינה פרו-רטה, ישנן 2 גישות:

בגישה הראשונה – בשלב הראשון חלוקת דיבידנד לכל בעלי המניות בסכומים שווים (בסכום הרכישה העצמית), בשלב שני, בעלי המניות הנותרים רכשו את המניות מבעל המניות שמכר.

גישה שנייה – בשלב הראשון בעלי המניות הנותרים רכשו את המניות שנרכשו. בשלב השני, חולק דיבידנד לבעלי המניות הנותרים.

לפיכך, במקרים בהם בעל המניות מוכר את כל המניות בהן הוא מחזיק, כך שלאחר המכירה אינו מחזיק עוד בזכויות בחברה, רשות המסים תסווג את העסקה בהתאם לחלופה השניה, כך שבידי בעל המניות המוכר יקבע רק אירוע של מכירה.

עוד נקבע בחוזר כי במקרים בהם בעל המניות המוכר מוכר רק חלק ממניותיו בחברה או במקרים בהם ניתן לזהות מעורבות של בעל המניות הדומה למקרה ברונובסקי, יהיה ניתן לסווג את העסקה על פי הגישה הראשונה.

כאשר מדובר בחברה ציבורית הרוכשת את מניותיה בבורסה, בשיעור שאינו מהותי, מפעם לפעם, בהתאם להחלטת החברה, החוזר נטה שלא לסווג את העסקה בהתאם לגישות שצוינו לעיל והיא תסווג בידי המוכר כרווח או כהפסד הון ממכירת נייר ערך (ככול ומדובר בנישום שמכירת ניירות ערך מסווגת אצלו כמכירה במישור ההוני) ויחולו תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002.

בנוסף, החוזר עוסק בסיווג לצורכי מס בידי החברה הרוכשת – ככלל, רכישה עצמית בידי החברה אינה מהווה אירוע מס עם זאת, כאשר המניות הרדומות הינן בעלות אופי מסחרי, יש לראות במכירה כעסקה פירותית החייבת לפי סעיף 2(1) (בחוזר מובאים סממנים לעסקה פירותית).