מדריך היערכות במסים

1.14.3 חוזר מס הכנסה 1/2018 – סיווג ההכנסה לצורכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף 303 לחוק החברות.

החוזר מבהיר את עמדת רשות המסים לעניין חלוקות שאינן מרווח על פי סעיף 303 לחוק החברות (הפחתת הון) ולגבי היבטי המס בחלוקת רווחי שערוך.

החוזר מגדיר את המונח דיבידנד לצורכי מס, ועוסק בהבחנה בין דיבידנד להפחתת הון.

החוזר קובע כי מקום שהחלוקה מקורה בכספים שהושקעו על ידי בעלי המניות בחברה (פרמיה והון מניות שמקורן אינו בהיוון רווחים) הדבר יחשב כהפחתת הון, ומקום שמקור החלוקה בחלוקת רווח/התעשרות שנצמחה בחברה, אף אם המדובר בחלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח הקבוע בסעיף 302 לחוק וטעונה אישור בית משפט, תסווג החלוקה כדיבידנד בידי המקבל.

חלוקה תחשב כהפחתת הון רק אם על פי הדוח הכספי לפיו מתבצעת החלוקה לא נותרו רווחים לחלוקה או קרנות הון שמקורן ברווח. הבחינה אם מדובר בחלוקת רווחים (דיבידנד) או שמדובר בחלוקה שהינה הפחתת הון, תיעשה בהתאם לרישומים החשבונאיים על פי הדוח הכספי הרלבנטי.

יחד עם זאת, במקרים הבאים יראו בדיבידנד, שחולק מרווחי שערוך (לא הפחתת הון) ויחול האמור בעמדה חייבת בדיווח 1/16, במצבים הבאים:

  1. חלוקה מתוך מניות הטבה או קרנות אחרות שמקורן בהיוון רווחים.
  2. חלוקה לפי סעיף 303 לחוק החברות:

2.1 כאשר במהלך שנת המס בה התבצעה החלוקה או בשנה שלאחריה נוצרו לחברה המחלקת רווחים.

2.2 חלוקה מרווח הגלום בנכסי החברה.

3. כאשר לחברה הון מניות ופרמיה (או קרנות הון אחרות) שמקורן בהנפקת הון שנעשתה בתמורה להעברת נכסים לחברה במהלך שינוי מבנה שאינו חייב במס לפי חלק ה2 לפקודה.

4. חלוקה שמקורה בהון שהונפק בחברה למשקיעים במהלך שנת המס בה התבצעה החלוקה או בשנתיים שקדמו אליה.

5. חלוקה שלא מרווח בסכומים העולים על סך הון העצמי כך שנוצר גרעון בהון.

החוזר מציין כי אין מדובר ברשימה סגורה של מקרים.

החוזר קובע את סיווג הפחתת ההון לצורכי מס בידי בעלי המניות:

ככלל, סכומים שהתקבלו בידי בעלי המניות במסגרת חלוקה לפי סעיף 303 לחוק החברות שסווגו כהפחתת הון לפי חוזר זה, יסווגו לצורכי מס כאירוע במישור ההוני.

סכומים שהתקבלו בידי בעל המניות יחשבו תחילה כהשבה של עלות המניות עד גובה המחיר המקורי המתואם. יתרת הסכום העולה על המחיר המקורי המתואם תחשב כולה כרווח במישור ההוני לפי חלק ה' לפקודה. כמו כן, המחיר המקורי יופחת בגובה סכום ההשבה ולא יהיה ניתן לניכוי בעתיד בעת מכירת המניות בפועל. לסכומים שהתקבלו כאמור לעיל העולים על גובה המחיר המקורי כאמור, יחולו הוראות הפקודה כפי שהיו חלות אילו היו נמכרות המניות בפועל.

יובהר, כי במידה ומניות החברה נרכשו על ידי בעל המניות במועדים שונים ("שכבות") יש לראות בסכום שחולק על ידי החברה כמחולק באופן יחסי ("פרו-רטה") בגין כל שכבה ושכבה לפי שיעור ההחזקה.