מדריך היערכות במסים

1.14.29 החלטת מיסוי 1592/17 – החבות במע"מ בגין גמול לתובע המייצג בתובענה ייצוגית – החלטת מיסוי שאינה בהסכם

העובדות: חברה אשר מסווגת כעוסק מורשה לצורכי חוק מס ערך מוסף נתבעה בתובענה ייצוגית. בפסק הדין אשר ניתן באותו מקרה, נקבע על ידי בית המשפט, כי על החברה הנ"ל להשיב כספים לחברי הקבוצה הייצוגית. בית המשפט פסק, בנוסף להשבת הכספים, על גמול לתובע המייצג ולבאי כוחו.

הבקשה: קבלת אישור לכך, כי הסכומים המתקבלים בידי התובע הייצוגי אינם חייבים במס ערך מוסף.

ההחלטה: סעיף 2 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 קובע, כי תובענה ייצוגית היא "תובענה המנוהלת בשם קבוצת בני אדם, שלא ייפו את כוחו של התובע המייצג לכך". בסעיף 22 לחוק תובענות ייצוגיות, נקבע בנוסף, כי כאשר בית המשפט מכריע בתובענה ייצוגית עליו להורות על תשלום גמול לתובע המייצג.

בע"א 1834/07 חיים קרן נקבע, כי יש לראות בגמול הנפסק לתובע המייצג, במסגרת תובענה ייצוגית כ"עסקת אקראי" בעלת אופי מסחרי כאמור בסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה. הנימוקים להחלטת בית המשפט היו, בין היתר, כי נסיבות התביעה הייצוגית מלמדות, כי המדובר בסיטואציה עסקית, אשר יש לסווג אותה על רקע תכליתו של מוסד התובענות הייצוגיות כ"עסקת אקראי" בעלת אופי מסחרי.

לפיכך, בהתאם להלכה שנקבעה בפסק הדין, יש לראות בגמול עבור פועלו של התובע המייצג במסגרת התובענה הייצוגית, כתמורה עבור שירות בעל אופי מסחרי אשר נופל בגדר החלופה הראשונה להגדרת "עסקת אקראי" שבסעיף 1 לחוק מע"מ. על כן, בהתאם להוראות סעיף 2 לחוק, על הגמול שנפסק לתובע המייצג יחול מס ערך מוסף בשיעור מלא.

בהקשר זה נציין, כי עמדה חייבת בדיווח מס' 13/2017 קובעת כי גמול שנפסק על ידי בית משפט כשכר טרחה לבא כוח מייצג בתובענה ייצוגית חב במע"מ וכי חשבונית המס תופק לחברי הקבוצה ולא לנתבע שנפסק כי ישלם את שכר הטרחה.