מדריך היערכות במסים

1.14.26 החלטת מיסוי 9685/18 – הנפקת הודעת חיוב לספקים – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות: חברה מוציאה לספקיה הודעת חיוב בגין חיובים שהוצאו לה ביתר בשל הפרשי מחיר, טעויות, הנחות שלא על פי הסכם וכד' ("ההפרשים"). הפרשים אלו לא קיבלו ביטוי בחשבוניות המס שהוצאו על ידי הספקים. עם הנפקת הודעת החיוב, מקטינה החברה את מס התשומות שדרשה בדוחותיה בגובה סכום המע"מ הכלול בהודעת החיוב שנמסרו לספקים כאמור בתקנה 24 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("התקנות"). יצוין, כי הודעת החיוב נשלחת לספק ומהווה אסמכתא להוצאת הודעת זיכוי לחברה בגובה הודעת החיוב.

הבקשה: אישור רשות המסים, כי החברה תהא רשאית להנפיק הודעת חיוב לספקיה בגין ההפרשים אשר תהווה אסמכתא בידי החברה להקטנת מס התשומות שנוכה על ידה.

תמצית הסדר המס ותנאיו: החל מינואר 2004 נגרעה הודעת החיוב מתחולת הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 משולב עם תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976 ("הוראות ניהול פנקסים"). עם זאת, הוראת תקנה 24 לתקנות תקפה.

לפיכך, לעמדת רשות המסים, הודעת חיוב מהווה אסמכתא לניכוי מס תשומות בידיו של הקונה בלבד ואין היא מהווה אסמכתא להקטנת מס העסקאות בידי הספק (המוכר), שכן הספק רשאי להקטין את סך עסקאותיו אך ורק בהתאם לקבוע בתקנה 23א להוראות ניהול פנקסים.

לאור האמור לעיל, ועל אף העובדה שהודעת החיוב נגרעה מתחולת הוראות ניהול פנקסים, החברה תהא רשאית להנפיק תיעוד פנים שהוא הודעת חיוב שיכלול את פרטי הספק, את סכום העסקה ואת פרטי החשבונית שהוצאה בגין כך.

הודגש, כי במצב בו העוסק הוציא הודעת חיוב והקטין בהתאם את מס התשומות ובמועד מאוחר יותר קיבל הודעת זיכוי מהספק חלף הודעת הזיכוי, העוסק לא יידרש לבצע הקטנה נוספת של מס התשומות ובלבד שהודעות הזיכוי יתויקו וירשמו בספרי החשבונות של העוסק, בדרך שתאפשר בדיקה ומעקב.