מדריך היערכות במסים

1.14.18 החלטת מיסוי 9812/17 – שימוש ברווחים הפטורים – החלטת מיסוי בהסכם

  בהחלטת מיסוי דובר על חברה פרטית תושבת ישראל בבעלות החברה  "מפעל תעשייתי" העוסק  בפיתוח ובייצור תרופות במגוון תחומים. לחברה מפעל מאושר אשר צבר לאורך השנים, רווחים פטורים על פי החוק לעידוד השקעות בהיקפים גדולים.בכוונת החברה לרכוש מניות של חברה ישראלית שבבעלותה "מפעל מועדף" כהגדרתו בסעיף 51  אשר מפעלה של החברה הנרכשת עוסק בפיתוח תרופות. בכוונת החברה, להעביר את פעילות החברה הנרכשת לחברה כך שהפעילות תשתלב במסגרת מפעלה הקיים של החברה.

 

  החברה ביקשה לאשר כי עלות רכישת המניות של החברה הנרכשת בידי החברה, שמקורה ברווחים פטורים מכח החוק, אינה מהווה חלוקת דיבידנד כמשמעותה בסעיף 51(ח) לחוק כנוסחו עובר לתיקון 60 או סעיף 51 ב)ב( לחוק כנוסחו לאחר תיקון מס' 60 (להלן: "הסעיפים המבוקשים").

 

  בהחלטת המיסוי נקבע כי לא יראו בעלות רכישת מניות החברה הנרכשת, כחלוקת דיבידנד כמשמעותה בסעיפים המבוקשים, זאת לאור הזהות של פעילויות החברה והחברה הנרכשת ובהתבסס על האמור בדבר רכישת מניות של חברות שהן בעלות  "מפעל תעשייתי" שהוא "מפעל מאושר/מוטב" כהגדרתם בחוק בהוראת  ביצוע 6/2013 שעניינה "דגשים לעניין הוצאת כספים מחברה מאושרת/מוטבת לפי החוק לעידוד השקעות הון".

  כמו כן נקבע כי במידה והפעילות ו/או הקניין הרוחני של החברה הנרכשת תועבר מחוץ לישראל,  ו/או במידה והפעילות הנרכשת מהחברה לא תועבר לחברה ופעילות החברה הנרכשת תימכר כך שהחברה הנרכשת לא תחשב עוד ל"מפעל מאושר/מוטב/מעודף/טכנולוגי" יראו בכך חלוקת דיבידנד כמשמעותה בסעיף 51(ח) לחוק כנוסחו עובר לתיקון 60, בשווי תמורת מהמכירה או עלות המניות כגבוה מבניהם.