מדריך היערכות במסים

1.14.16 החלטת מיסוי 2167/18 – הכנסה מועדפת ממתן זכות שימוש בתוכנה המשמשת כפלטפורמת מסחר – החלטת מיסוי בהסכם

בהחלטות המיסוי דובר כל חברה פרטית תושבת ישראל אשר עוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה למסחר בחוזים עתידיים עבור ברוקרים וגופים פיננסיים. התוכנה מותקנת על גבי השרתים של הלקוחות החברה ומתממשקת למערכות שלהם. לחברה הכנסות ממתן זכות שימוש בתוכנה מלקוחותיה. התשלום מחושב כסכום קבוע וכן כאחוז ממחזור המכירות של הלקוח שמבוסס על השימוש בתוכנה.

 

החברה הצהירה:

  • לחברה אין כל קשר עסקי אם הסוחרים אשר מבצעים את המסחר באמצעות התוכנה.
  • לקוחות החברה אינם "קרוב" (כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה) של החברה.
  • החברה אינה נושאת בסיכוני המסחר והעסקאות המבוצעות באמצעות התוכנה ומלוא הסיכונים בגין פעילות זאת הם של לקוחות החברה.
  • המודל העסקי של החברה הוא פיתוח תוכנה וקבלת תשלום עבור מתן זכות השימוש בתוכנה אצל הלקוחות שלה.
  • הכנסתה של החברה אינה נגזרת מרווחי המסחר אלא ממחזור השימוש בתוכנה אצל הלקוחות שלה.

בהחלטת המיסוי נקבע כי הכנסות החברה ממתן זכות שימוש בתוכנה תיחשבנה כ"הכנסה מועדפת" בכפוף להתקיימות מלוא הצהרות החברה כאמור לעיל.