מדריך היערכות במסים

1.14.15 החלטת מיסוי 9901/17 – הכנסות מתמלוגים

בהחלטת מיסוי 9901/17 שנתנה בהסכם דובר על החברה ציבורית תושבת ישראל. החברה עוסקת בייצור מוצרים לתעשיית ההיגיינה. החברה מחזיקה במלוא מניותיה של חברה בת זרה. חברת הבת עוסקת במפעלה הממוקם מחוץ לישראל בייצור מוצרים זהים למוצרי החברה וזאת על בסיס ידע שפותח בישראל ושבבעלותה המלאה של החברה.

הכנסות החברה נובעות ממכירת מוצרים המיוצרים בישראל וכן מהכנסה מתמלוגים בגין הידע המשמש את חברת הבת ביצור מוצריה (להלן: "הכנסות מתמלוגים").

 

בהתאם להחלטת המיסוי נקבע כי ההכנסה מתמלוגים תהווה "הכנסה מועדפת" בהתאם לסעיף 51 לחוק , בכפוף להתקיימות כל התנאים שלהלן:

  • התמלוגים שולמו עבור "ידע" כהגדרתו בסעיף 51 לחוק, וכי התמלוגים נלווים לפעילות הייצורית.
  • הפעילות הייצורית בישראל (הכנסות ממכירת המוצרים במיוצרים בישראל, מספר עובדים, שכר עובדים והוצאות הייצור הישירות) של החברה, לא תקטן ביחס להיקף הפעילות הייצורית בישראל טרם הקמת המפעל של חברת הבת מחוץ לישראל.  פחת היקף הפעילות הייצורית כאמור לעיל,  תשלם החברה מס חברות בהתאם לסעיף  126 לפקודת מס הכנסה על כלל הכנסותיה מהתמלוגים.
  • הכנסות החברה מתמלוגים לא יעלו על 25% מכלל הכנסות החברה ממכירת המוצרים המיוצרים במפעלה בישראל. עלו ההכנסות מתמלוגים על השיעור כאמור, ישולם מס חברות בהתאם לסעיף 126 לפקודת מס הכנסה על ההפרש.