מדריך היערכות במסים

1.14.12 חוזר מס הכנסה 11/2018 – קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות בקבוצה רב לאומית בשוק המקומי

החוזר עוסק בשלושה מודלים עסקיים מוכרים, בקשר לפעילות בינחברתית ובשיטות מחירי העברה המתאימות בנסיבותיהם, תוך פירוט המאפיינים העיקריים של מודל ומודל.

החוזר סוקר את המודלים העסקיים ומדגים את השימוש בהם.

כמו כן, קובע החוזר כי שיטת מחירי ההעברה שתבחר עבור כל מודל ובקשר לפעילות בינחברתית, מושפעת משקלול של מספר פרמטרים שונים ופרוצדורות בהן יש לנקוט על מנת לאמוד את שיטת מחירי העברה ההולמת ביותר עבור המקרה הקונקרטי. שקלול כאמור, מכונה "ניתוח פונקציות, נכסים וסיכונים" או ניתוח "ה – FAR".