מדריך היערכות במסים

1.13.8 במסגרת ע"מ 52139-07-17 + ע"מ 52165-07-17, טיפיקון בע"מ ואח' נ' פקיד שומה חיפה

נבחנה הגדרת "פעילות ייצורית" של חברת תוכנה לצורך קביעת זכאות להטבות מס לפי חוק עידוד השקעות הון.

שם קבע בית המשפט כי הבחינה תהיה קיומה של פעילות ייצורית וקיומו של מפעל תעשייתי. בקובעו כי הפיכת חומר גלם ל"יש מוחשי" המגולם במוצא המוגמר, לרבות בחינת היבטים נוספים כגון טיב תהליך הייצור ומרכיביו השונים:

"אף כי הגדרת "פעילות ייצורית" בחוק כוללת גם ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח – הרי שהדגש הוא על הייצור של מוצרים אלו, באופן היוצר "יש ממשי" בידי אותו מפעל, על ידי כך שנותרת הבעלות בזכויות הקניין הרוחני במוצרים בידיו והוא מפיק את הכנסותיו ממתן זכות שימוש בזכויות הקניין הרוחני בתוכנות המפותחות על ידיו ומתמלוגים המתקבלים עקב מתן זכויות שימוש אלו. פעילות ייצורית שכזו במסגרת של מפעל תעשייתי – היא זו התורמת והגורמת למימוש המטרות והתכליות של חוק עידוד השקעות הון."

באשר לבחינת קיומה של "פעילות ייצורית" – הסכם השירותים הינו הראיה היחידה שהונחה בפני, המגדירה את מהות ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח הזר. בהסכם זה נאמר מפורשות, למן כותרתו, כי טיפיקון מספקת שירותים ללקוח הזר. טיפיקון מוגדרת כ"יועץ" בהסכם השירותים ("Consultant׳). יתר על כן, בהסכם השירותים נאמר כי טיפיקון תספק ללקוח הזר שירותי פיתוח תוכנה מסוימים.

כל זכויות הקניין הרוחני בתוצרי שירותי פיתוח התוכנה שייכים ללקוח הזר ולחברת טיפיקון אין כל זכויות בהם, אף לא זכויות מוסריות, על פי דיני זכויות יוצרים, אפילו ששמה יופיע על גבי הפיתוחים. יוצא אפוא, כי העובדות במקרה שבפניי הן כי פעילותה של טיפיקון אינה "פעילות ייצורית". בידיה של החברה לא נותר כל "יש ממשי מוחשי" שהוא תוצר הפעילות הייצורית הנדרשת לצורך קבלת הטבות המס לפי חוק עידוד השקעות הון."

בנוסף קבע בית המשפט מבחן משלים, במסגרתו בחן את התנודות בכמות העובדים, העשויה להטיל ספק בקיומו של מפעל תעשייתי.