מדריך היערכות במסים

1.13.6 רכישה עצמית של אג"ח נסחרות על ידי חברת בת ומכירתן על ידיה – 13- 09- 1742 ע"מ חכ"ל בניה ופיקוח בע"מ נ' פקיד שומה למפעלי גדולים

ביום 11 באוקטובר 2019, ניתן פסק דין, על ידי כב' השופט קירש בבית המשפט המחוזי תל אביב – יפו בקשר לרכישה עצמית של אג"ח נסחרות על ידי חברת בת ומכירתן על ידיה.

לטענת המערערת, הרווח ממכירת איגרות-החוב צריך להיות מיוחס לצורכי מס לחברת האם, ולא לה, ועל-כן יש לקזז כנגדו את הפסדיה המועברים לצורכי מס. לעומת זאת, לעמדת פקיד השומה, הרווחים שייכים למערערת עצמה, אשר מבחינה קניינית רכשה את איגרות-החוב ומכרה אותן בחלוף זמן ואף רשמה את האיגרות במאזניה.

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב דחה את הערעור וקבע כי המערערת לא הייתה מסוגלת להוציא לפועל "בכוחות עצמה" אילולא הגב הניהולי, הארגוני והמימוני של חברת האם את כלל פעילותה המסחרית, ולמרות זאת אך ורק בקשר לרכישת האיגרות מושא הדיון התבקש שיוך התוצאות לחברת האם. בנוסף, קיים היבט כלכלי נוסף המקשה על קבלת עמדתה של המערערת והוא ההבדל בין מצב בו חברת האם הייתה רוכשת את האיגרות לבין רכישת האיגרות על-ידי המערערת. שכן, בפני חברה מנפיקה הפועלת לבדה עומדת רק שתי אפשרויות: האחת, אי-נקיטת מעשה והמשך חבות לפי תנאי האיגרות כלפי המחזיקים; והשנייה, ביטול ההתחייבות כנגד הוצאת מזומן והפקת רווח (חיסכון) בסכום קבוע וידוע. לעומת זאת, באמצעות הכנסת חברה קשורה לתמונה נוצרת אפשרות שלישית שבה נוצר שילוב של סיכוי לרווח (בלתי-מוגבל) עם סיכון להפסד (עד גובה הסכום ששולם עבור האיגרות) וזהו "תסריט" כלכלי שונה שאינו שקול לשתי האפשרויות הראשונות. השופט קירש המשיך ונדרש לחוזר מס הכנסה מס' 2/2010 בנושא "רכישה עצמית של אגרות חוב והסדרי חוב" (קישור לחוזר) ודחה את טענתה הנוספת של המערערת שהיא וחברת האם עומדות בתנאים שנקבעו באותו חוזר ועל-כן יש לייחס את תוצאות הרכישה והמכירה לחברת האם ולא למערערת.