מדריך היערכות במסים

 

1.13.5     שיעור מס של 15% ליחיד בגין הרווחים הראויים לחלוקה הנובעים מהכנסות לפי החוק לעידוד השקעות הון – מחוזי, ע"מ 54138-04-15 + ע"מ 1906-07-15 + ע"מ 1861-07-15, אפרים גרינפלד ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1

 

ביום 26 בפברואר 2019, ניתן פסק דין, על ידי כב' השופט אביגדור דורות בבית המשפט המחוזי בירושלים בקשר לשיעור המס שיחול על רווחי הון בגין מרכיב הרווחים הראויים לחלוקה, הנובעים מהכנסות ממפעל מאושר.

השופט אביגדור דורות דחה את עמדת פקיד השומה לפיה, לעניין סעיף 94ב, יום רכישת המניות בידי המערערים הינו 1.1.2003 ולא מועד רכישתן המקורי בשנת 1976 (בשנת 1976, בעת ייסוד החברה) וקבע, כי בכל הנוגע לרווחים הראויים לחלוקה שהצטברו החל מכניסתו לתוקף של תיקון 147 (1.1.2006) יחול סעיף 94ב לפקודה. בנוסף, נדחתה גם טענתו בקשר לתחולת סעיף 94ב(א)(1) – חל רק על חברות ולא על יחידים. לגבי שיעור המס שיחול על הרר"ל, בית המשפט קבע כי יחול שיעור של 15% כפי עמדת המערערים ולא בשיעור של 25%, כפי שסבר פקיד השומה שיש לחייבם.

יש לציין כי פסק הדין כלל שתי סוגיות נספות – האם הוראות סעיף 92(א)(3) לפקודת מס הכנסה מחייבות קיזוז לראשונה של הפסד הון מחו"ל כנגד כל סוגי ההכנסות מחו"ל? והאם הפסדים הנוצרים בתאגידיL.L.C   ניתנים לקיזוז כנגד רווחים מתאגידי L.L.C אחרים, אולם אנו התמקדנו בפרק זה רק בסוגיה הראשונה.