מדריך היערכות במסים

1.13.25 ע"מ 3237-09-15 גורי תעשיות מוצרי בע"מ נ' מנהל מע"מ רמלה – שומת תשומות לאיחוד עוסקים בגין הודעת זיכוי

במרכזו של פסק הדין עומד ערעור על שומה לפי מיטב שפיטה שהוציא מנהל מע"מ רמלה (להלן: "מנהל מע"מ") לאיחוד העוסקים (להלן: "איחוד העוסקים") הכולל שש חברות שאחת מהן, תנועה שירותי לוגיסטיקה ואחסנה (בפירוק) בע"מ, מצויה בפירוק (להלן "תנועה").

ביסוד השומה שהוצאה על ידי מנהל מע"מ, עומדת הודעת זיכוי שהוציאה חברת רקיט בנקיזר (להלן: "רקיט") לתנועה בגין חשבוניות שלא שולמו לה, בגובה 95% מהחוב בהתאם להודעת המפרק כי הסך שיוחזר יהיה כ-5% מהחוב.

איחוד העוסקים לא הקטין את מס התשומות בהתאם להודעת הזיכוי, ועל כן הוציא מנהל מע"מ את השומה.

בהתאם לתקנה 24א לתקנות מע"מ, הרי שהודעת זיכוי צריכה לצאת עד שלוש שנים ממועד הוצאת החשבונית, זאת על מנת להקטין את תשלום המע"מ. כמו כן, נקבע בתקנות כי במניין שלוש השנים, לא יבוא בחשבון הזמן שחלף בין מועד הגשת תביעת החוב לבין אישור המפרק על חלוקת דיבידנד פירוק.

בית המשפט פסק, כי היות שהודעת הזיכוי יצאה לאחר יותר משלוש שנים ממועד הוצאת החשבונית, אף שרקיט קיבלה אישור לכך, הודעת הזיכוי התיישנה ולפיכך השומה מבוטלת. זאת, תוך דחיית טענת מנהל מע"מ, כי במקרה זה יש לראות את מועד הגשת בקשת הפירוק על ידי רקיט כעוצרת את מניין שלוש השנים, להבדיל ממועד הגשת תביעת החוב.