מדריך היערכות במסים

1.13.22 אמנת מס ישראל-אוסטרליה

אמנה חדשה בין ישראל לאוסטרליה נחתמה בראשי תיבות ביום 28 במרץ 2019 ותיכנס לתוקף בתחילת השנה העוקבת לאחר אשרורה בשתי המדינות.  במסגרת האמנה החדשה נקבעו שיעורי ניכוי מס במקור חדשים והקלות נוספות, לרבות 10% ריבית 15% דיבידנד 5% תגמולים