מדריך היערכות במסים

1.13.2 גמישות במספר מועסקים – ע"מ 45987-06-16, ויסינק סירקיטס בע"מ נ' פקיד שומה עפולה

בית המשפט פסק כי בבחינת היותה של חברת הזנק חברה תעשייתית תינתן גמישות בנוגע למספר המועסקים. זאת היות ואופייה של התעשייה המודרנית מצדיק עמדה לפיה לשם קיומו של מפעל תעשייתי הזכאי להטבות די במספר עובדים קטן יחסית. בית המשפט קבע כי עמדה כאמור הינה סבירה בעינייו ויש בה משום התחשבות בהתפתחות ובאופייה המיוחד של התעשייה המודרנית.

 

רשות המסים יישמה את עמדת בית המשפט ופרסמה את החלטת מיסוי 6003/19, המאשרת כי יסווגו חברה כמפעל תעשייתית גם כחברה אשר מעסיקה 6 עובדים, מתוכן 3 עובדי פיתוח במשרה מלאה, וכן 3 עובדים נוספים העוסקים בשיווק ותפעול וכפועל יוצא, הכנסותיה של החברה ממתן זכות שימוש בתוכנה מהווה "הכנסה מועדפת".