מדריך היערכות במסים

1.13.19 אופן סיווג הכנסות מעסקאות נכסי נדל"ן – ע"א 10241/17 פקיד שומה למפעלים גדולים נגד רוזבאד נכסים אירופה בע"מ ורוזבאד נדל"ן בע"מ

ביום 25 בפברואר 2019, ניתן פסק הדין בבית המשפט העליון, שקיבל את עמדת רשות המיסים בעניין סיווג ההכנסות ממכירת המניות כהכנסה פסיבית החייבת בדיבידנד רעיוני לפי סעיף 75ב לפקודה ולא בהכנסה מעסק. פסק הדין קבע כי בית המשפט המחוזי טעה בקובעו כי השקעות רוזבאד, חברה ציבורית בישראל, ורוזבאד נכסים באמצעות החברות בלוקסמבורג הן מיזם עסקי אחד שנוהל על ידי רוזבאד נדל"ן ורוזבאד נכסים. בפסק בדין צוין כי, המערער צודק בטענתו, לפיה בית המשפט המחוזי פסק בניגוד להוראות סעיף 75ב לפקודת מס הכנסה, וסטה בפסיקתו מעקרון יסוד שבדין בישראל למיסוי חברות, שלפיו חברה היא יחידת מס נפרדת, ויצר באופן תקדימי וללא אסמכתא בדין, יחידת מיסוי חדשה, שהיא קבוצת חברות