מדריך היערכות במסים

1.13 מיסוי היחיד

 

חישובי מס הכנסה בשנת המס 2020

 

 

תקרות ההכנסה ושיעורי המס בשנת המס 2020

 

א. הכנסות מיגיעה אישית

 

שיעור

מס

הכנסה

שקל חדש

הכנסה מצטברת

שקל חדש

מס מצטבר

שקל חדש

הכנסה חודשית

שקל חדש

10%

עד    75,960   

75,960

7,596

עד     6,330  

14%

        32,999       הבאים

108,960

12,216

עד     9,080

20%

        65,999       הבאים

174,960

25,416

עד     14,580

31%

        68,159       הבאים

243,120

46,546

עד     20,260

35%

        262,799     הבאים

505,920

138,526

עד     42,160

47%

מעל  505,920    

    651,601 

206,996

מעל   42,160

50%

מעל  *651,600

מעל   54,300

 

שיעורי המס לעיל חלים על הכנסות הנחשבות כהכנסות מיגיעה אישית (ראה גם סעיף 2.5 להלן) ועל הכנסה חייבת של יחיד, שמלאו לו 60 שנים בשנת המס, אף אם אינה מיגיעה אישית.

 

ב. הכנסות שאינן מיגיעה אישית

 

שיעור

מס

הכנסה

שקל חדש

הכנסה מצטברת

שקל חדש

מס מצטבר

שקל חדש

הכנסה חודשית

שקל חדש

31%

עד    243,120

243,120

75,367

עד     20,260

35%

        262,799 הבאים

505,920

167,347

עד     42,160

47%

מעל  505,920    

651,600

235,817

מעל   42,160

50%

מעל *651,600

מעל   54,300

 

הכנסות שאינן מיגיעה אישית, בידי מי שטרם מלאו לו 60 שנים בשנת המס אינן כוללות דיבידנדים והכנסות מועדפות שנקבע להן שיעור מס מוגבל.

 

*  כמו כן, במסגרת תיקון 195, נוסף סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה ונקבע, בין היתר, כי יחיד יהא חייב במס נוסף בשיעור של 3% (מס יסף), בגין חלק ההכנסה החייבת העולה על סך של 651,600 ש"ח (נכון לשנת המס 2020).

 

תחולת תיקון 195 הינה מיום 1 בינואר 2013.

להלן שיעור מס ההכנסה המרבי המוטל על יחידים הצפוי לשנים 2020-2021 בהתאם לנוסח החוקי התקף של הוראות הפקודה הרלוונטיות נכון למועד כתיבת שורות אלו:

 

שנת 2020 – 47%  (+3% מס יסף מעל סכום של 651,600 ש"ח).

שנת 2021 – 47% (+ 3% מס יסף מעל סכום שטרם פורסם).

 

 

 

סכומים ותקרות לשנת 2020:

 

פרטים

הסכום לשנת המס 2020 כולה

שקל חדש

הסכום החודשי
מ- 1.1.2020

שקל חדש

הסכום בשנת המס 2019

שקל חדש

נקודות זיכוי:

 

נקודת זיכוי לחודש

219

218

נקודת זיכוי לשנה (*)

2,628

2,616

הנחות סוציאליות:

 

1.   (א1)    "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסת עבודה

105,600

105,600

(א2)    "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסת עבודה

 

8,800

 

(ב1)     "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסות שאינן מעבודה

148,800

148,800

(ב2)     "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסות שאינן מעבודה

12,400

 

–        הכנסה נוספת בהתאם לסעיף 47(א)(5)

264,000

22,000

264,000

–        תקרת הכנסה בהתאם לסעיף 45א(ה)

211,200

17,600

211,200

–        רצפת התשלום המזערי המזכה בזיכוי של 25%

2,040

170

2,040

 

2.  סכום מענק פרישה פטור [סעיף 9(7א)(א)] – לשנת עבודה

12,400

12,380

3.  סכום מענק מוות פטור [סעיף 9(7א)(ב)] – לשנת עבודה

24,840

24,770

4.  סכום מענק מוות לבעלי שליטה בעד שנות מס עד 31.12.1975 – הראוי לניכוי [סעיף 32 (9)(ב)] – לשנת עבודה (לסכום זה מתווסף הסכום שבו חוייבו שאירי העובד במס)

12,420

12,380

5.  הפרשות לפיצויים בשל בעלי שליטה [סעיף 32(9)(א)]

12,420

12,380

6. הפרשה לקיצבה בשל בעלי שליטה (סעיף 3(ה3).

34,900

או 8.33% מהמשכורת המבוטחת (הנמוך בינהם)

 

34,000 או 8.33% מהמשכורת המבוטחת (הנמוך בינהם)

7.  "קיצבה מזכה" חודשית כמשמעותה בסעיף 9א(א) – שעד 52% (החל משנת 2020,עד 2019 49%) ממנה פטורים ממס

102,120

8,510

101,760

8. הסכום הפטור כאמור בסעיף 9א(ב)

53,100

4,425

49,860

 

(*) על פי סעיף 120ב לפקודת מס הכנסה נקבע כי ב- 1 בינואר של כל שנת מס יתואמו תקרות ההכנסה, נקודות זיכוי ונקודת קיצבה וכן הנחות סוציאליות לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הקודמת.