מדריך היערכות במסים

 1.13 מיסוי נכסים דיגיטליים מסוג NFT

להלן מכתב בנושא של סמנכ"ל מחלקה מקצועית מר רולנד עם שלם, מיום 6 במרץ 2022

א.      במענה לשאלות שהועלו בפנינו בנושא שבנדון, הריני להבהיר את עמדת רשות המסים בנושא אופן המיסוי של נכסים דיגיטליים מסוג Non-Fungible Token(להלן:"NFT").

ב.      סעיף 88 לפקודת מס הכנסה קובע כי "נכס" הוא "כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות […] למעט – מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישי […]".

ג.       מאחר וה-NFTמהווה זכות חזקה בלתי מוחשית בנכס כלשהוא (לרוב יהיה מדובר בתמונה או בזכות על דמות וירטואלית כלשהיא), ה-NFTעומד בהגדרת "נכס" שבסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

ד.      נציין כי מאחר ומדובר בזכות חזקה בלתי מוחשית, ה-NFTאינו מהווה "מיטלטלין לשימוש אישי" ובהתאם לכך, ה-NFTאינו מוחרג מהגדרת נכס הקבועה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

ה.      לפיכך, מכירת NFTמהווה אירוע שחייב במס על כל ההיבטים העולים ממנו, וזאת על בסיס העקרונות כפי שפורסמו במסגרת חוזר מס הכנסה 5/2018 שעניינו "מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: מטבעות וירטואליים)".