מדריך היערכות במסים

1.12.8 החלטת מיסוי 3087/22 – העברת מקרקעין לפי סעיף 104א'

במקרה זה, מדובר על חברה A (החברה המעבירה) המחזיקה בחברה B (החברה הקולטת) במלוא מניותיה ובחברות נוספות, כלל החברות עוסקות בפרויקטים בתחומי ייזום הנדל"ן וההתחדשות העירונית.

ברצון החברה המעבירה לבצע שינוי מבנה בהתאם להוראות סעיף 104א' לפקודת מס הכנסה, במסגרתו יועברו בין היתר, מלוא מניותיה במספר חברות פרויקט, שעיסוקן בתחום ההתחדשות העירונית, לחברה הקולטת, בתמורה להקצאת מניות בחברה הקולטת.

הפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית של חברות הפרויקט הנעברות הם בשלביים מקדמיים בלבד. דהיינו, טרם התקיימו התנאים המתלים שבעטיים נדחה "יום המכירה" וטרם הגיע לגביהם "יום המכירה" כהגדרתו בסעיפים 49כ ו/או 49 לב1 לחוק מיסוי מקרקעין.

הבקשה הייתה, כי ביחס לחברות הפרויקט הנעברות, בהן טרם הגיע "יום המכירה" לפי סעיפים 49כ ו/או 49לב1 לחוק, ימנה פרק הזמן הנדרש להשלמת הבניה, לעניין סעיף 104א(ב1) לפקודה, החל מ"יום המכירה" כמשמעותו בסעיפים הנ"ל ולא ממועד ההעברה, כמשמעו בחלק ה2 לפקודה.

נקבע, כי בהתאם לסעיף 104א(ב1) לפקודה, במקרים בהם במסגרת שינוי המבנה מועבר נכס המוגדר כ"קרקע" לחברה שהיא איגוד מקרקעין או שהפכה לכזו בעקבות העברת הקרקע, אחד מהתנאים לאישור מתן ההקלות מכוח חלק ה2 לפקודה דורש כי תושלם בניית בניין על הקרקע תוך 5 שנים ממועד ההעברה.

האמור בכפוף לכך שבמועד ההעברה מבחינה עובדתית ומהותית, טרם הגיע "יום המכירה" לפי סעיפים 49כ ו/או 49לב1 לחוק ולא מתאפשרת התחלת בניה של הפרויקט על הקרקע.