מדריך היערכות במסים

1.12.8 חוזר מס הכנסה 1/2019 – מניות בכורה – סיווג לצרכי מס

החוזר מבהיר את עמדת רשות המסים לעניין מניות בכורה.

בחוזר מס הכנסה הגדיר זכויות ותנאים נוספים אשר יכולים להיות במניות בכורה (אין מדובר ברשימה סגורה):

  • דיבידנד בכורה בשיעור קבוע.
  • דיבידנד צבור.
  • השתתפות ברווחים.
  • זכות לפדיון.
  • המרה למניות רגילות.

 

התייחסות המנפיק למניות הבכורה

תקן חשבונאות IAS 32  עוסק בהצגת מכשירים פיננסיים. התקן קובע כי מניות הבכורה יסווגו כהתחחיבות פיננסית או כמכשיר הוני או כמכשיר המשלב מאפיינים הוניים לצד מאפיינים של התחייבות פיננסית (מכשיר מורכב). התקן קובע כי מהותו של המכשיר הפיננסי ולא צורתו השפטית היא שקובעת את סיווגו בדו"ח הכספי.  התקן לא כולל הוראות מפורטות לעניין סיווג מכשיר מסוג מניית בכורה אולם הוא מפרט דוגמאות.

 

סיווג מניות מניוות בכורה בהתאם לפקודת מס הכנסה – כללי

בהתאם לעקרונות מס הכנסה הסיווג נעשה לפי התוכן הכלכלי ולפי המהות האמיתית. עקרון פרשני קובע שניתן להיעזר בכללי חשבונאות כדי לעמוד על משמעות מונחין שלא הוגדרו בפקודה, אולם כאשר כללי החשבונאות אינם עולים בקנה אחד עם תכלית חקיקת המס והמדיניותשהמחוקק ביקש לקדם יש לפרש את הוראות המס תוך סטייה מכללי החשבונאות המקובלים. בצורתן הפורמאלית, מניות בכורה מוצגות כמניות המחלקות דיבידנד. יחד עם זאת, מניות בכורה עשויות לכלול תנאים המאפיינים מכשירי חוב.

 

מיסוי מניות בכורה וסיווגן לצורכי מס

  • ככלל מניות הבכורה מסווגות לצרכי מס כהון מניות ולכן דיבידנד בכורה המתקבל בשלן יסווג כהכנסה מדיבידנד בידי המקבל ולא תותר כהוצאה לצורכי מס בחברה.
  • ככלל ומניית הבכורה אינה מקנה זכות הצבעה ומסווגת בחשבונאות כהתחייבות פיננסית, והדיבידנד נקבע בשיעור קבוע מהערך הנקוב של מניות הבכורה במועד הנפקת המניות, אזי מניית הבכרוה תסווג להתחייבות גם למרכי מס. ככלל ומניית הבכורה מסווגת לפי כללי חשבונאות כהתחייבות פיננסית ואינה כוללת דיבידנד בשיעור קבוע, יש להפנות את המקרה לבחינת החטיבה המקצועית ברשות המיסים.
  • במידה ובשליטת החברה לפדות את מניות הבכורה ו/או תשלום דיבידנד הבכורה, מניות הבכורה יסווגו כהון.

במקרים בהם מניות הבכורה יסווגו לצרכי מס כהתחייבות פיננסית הרי שדיבידנד הבכורה יסווג אצל המקבל כהכנסות ריבית והחברה תוכל להכיר לצרכי מס בהוצאות ריבית.