מדריך היערכות במסים

1.12.7 חוזר מס הכנסה 21/2018 – הקלות בתחום המיסוי להשקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח                    

החוזר מתייחס להקלות שניתנו במסגרת תיקון 220 לפקודה והוראת השעה, במטרה לעודד את ההשקעות בחברות מחקר ופיתוח בישראל ולסייע להן לגייס השקעות באמצעות הבורסה לניירות ערך בישראל, כדלהלן:

  1. עידוד הקמת קרנות הון סיכון נסחרות (קרנות טכנולוגיה עילית) – שיסחרו בבורסה בישראל. במתכונת של קרן נאמנות פטורה.

יחידות הקרן ירשמו למסחר בבורסה. מנהל הקרן ישקיע את כספי הקרן בחברות מחקר ופיתוח בישראל ובכך יאפשר לציבור נגישות ופיזור השקעות באותן חברות.

לצורך עידוד השקעה באותם קרנות טכנולוגית, ניתנה הקלה לקופות גמל שתאפשר לקרן אחת או יותר להחזיק בעד 75% מהזכויות בקרן (במקום עד 50%) מבלי לאבד את פטור ממס לה היא זכאית במסגרת סעיף 9(2) לפקודה.

  1. הוראת שעה לעידוד הנפקה של חברות מחקר ופיתוח בבורסה בישראל, הוראת השעה פגה ביוני 2019. בשלב זה לא פורסם כי הוראת השעה תוארך.