מדריך היערכות במסים

1.12.6 חוזר מס הכנסה 20/2018 – סמכות המנהל להורות על חלוקת רווחים לפי סעיף 77 לפקודה

החוזר עוסק במצבים בהם יתאפשר לרשות המסים לראות לצרכי מס בלבד, ברווחים של חברה כמחולקים כדיבידנד לבעלי מניותיה. במסגרת החוזר רשות המסים סוקרת את המבחנים שנקבעו במסגרת סעיף 77 לפקודה, בהם ככלל:

 1. חברת מעטים כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה
 2. החברה לא חילקה דיבידנד בשיעור של לפחות 50% מרווחי בשנת מס פלונית
 3. רווחי המצטברים בתום שנת מס רלוונטית עולים על 5 מיליון ש"ח
 4. החברה יכולה לחלק את הרווחים בלי להזיק לקיומה
 5. נדרשת התייעצות עם ועדה שהוקמה על ידי רשות המסים לעניין זה
 6. ניתנה לחברה אפשרות סבירה להשמיע את דבריה

 

כמו כן, החוזר מפרט שיקולים שילקחו בחשבון להפעלת הוראות סעיף 77 לפקודה, ביניהם:

 1. כאשר לחברה פעילות ראלית ממשית – עסק משמעותי ומתמשך ורווחי החברה משמשים את העסק. אולם אם העסק אינו משמעותי והרווחים אינם משמשים את העסק אלא מושקעים במזומנים, ניירות ערך ונכסים אחרים השוליים ביחס לגובה הרווחים, ישקול המנהל את הפעלת הסעיף.
 2. החזקת מזומנים בצורה שוטפת מעבר לפעילות הנדרשת או היקף ההתחייבויות לצדדים שלישיים
 3. בחינת שימוש בכספי החברה, כאשר אין לחברה אמצעים נזילים לעומת מצבים בהם משמשים הנכסים למתן הלוואות או השקעות בדברים שאינם חיוניים לחברה, לרבות הלוואות לחברות קשורות כאשר מטרת ההלוואה אינה לצרכי העסק.
 4. רכישת ניירות ערך או נכסים אחרים שאינם קשורים לעסק.
 5. סוג החברה ואופי פעילותה יילקחו במגוון השיקולים.

במסגרת החוזר ניתנו מספר דוגמאות למצבים שבהם לדעת רשות המסים יופעל סעיף 77 לפקודה.