מדריך היערכות במסים

 

1.12.3   חוזר מס הכנסה 17/2018 – החוק לצמצום השימוש במזומן

החוזר מבהיר את עמדת רשות המיסים בנוגע לחוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח – 2018 שנחקק במרץ 2018.

החוק מגדיר את המונחים: עסקה, מחיר העסקה ועוסק בהבחנה בין עסקת מכירת נכס לבין מתן שירות.

ככלל, הגבלות השימוש במזומן, כדלהלן:

לגבי עוסק, לרבות עמותות:

 • לא יתן ולא יקבל תשלום במזומן, במסגרת עסקו, בעסקה מעל 11,000 ₪.
 • לא יקבל תשלום במזומן מתייר, במסגרת עסקו, בעסקה מעל 55,000 ₪.
 • לא ייתן ולא יקבל במזומן כשכר עבודה, כתרומה, או כהלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪, למעט הלוואה הניתנת על ידי גוף פיננסי מפוקח.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 50,000 ש"ח.
 • לא יתן ולא יקבל תשלום בשיק (במסגרת עסקו) עבור: עסקה/ שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 • לא יסב שיק ולא יקבל שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

לגבי רו"ח ועו"ד:

 • בעתן מתן שירות עסקי לעוסק לא יקבל תשלום במזומן בסכום העולה על 11,000 ₪.
 • בעת מתן שירות עסקי לאדם שאינו עוסק לא יקבל תשלום במזומן בסכום העולה על 50,000 ₪.

לגבי אדם שאינו עוסק:

 • לא יקבל תשלום במזומן, בעסקה מעל 50,000 ₪.
 • לא ייתן תשלום במזומן לעוסק, בעבור עסקה במהלך עסקו של העוסק, כשמחיר העסקה גבוה מ-11,000 ₪.
 • לא ייתן תשלום במזומן לאדן שאינו עוסק בעבור עסקה, כשמחיר העסקה גבוה מ-50,000 ₪.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה, או כהלוואה בסכום הגבוה מ- 11,000 ₪.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום הגבוה מ- 50,000 ₪.
 • לא יקבל תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה/ שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב לפי העניין.
 • לא ייתן לעוסק, במגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה- שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי מששם העוסק נקוב בשק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 • לא ייתן לאדם שאינו עוסק תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה/ שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 • לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

תיעוד

הוראות החוק מחייבות את העוסק לתעד את קבלה ותשלום במזומן, כדלהלן:

 • תקבולים – סעיף 5 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג – 1973 מפרט את הפרטים אותם יש לכלול בקבלה.
 • תשלומים – שמירת הקבלה מהווה תיעוד נאות. במידה ואין פירוט בקבלה, יראו ברישום בספר כרוך אחר כרישום נאות לעניין סעיף 29 לחוק.

כללים

במכירת מספר פריטים יחדיו יראו את המחיר הכולל של כל הפריטים כעסקה אחת.

בעסקת מתן שירות על בסיסי חודשי כל חודש מההוה עסקה נפרדת. לעומת זאת, בעסקה מתמשכת למתן שירות חד פעמי מחיר העסקה יהי הסך הכולל עבור אותו השירות גם אם  התמורה שולמה בתשלומים.

סנקציות

ככלל, שיעור העיצום הכספי נגזר מסכום ההפרה.