מדריך היערכות במסים

 

1.12.2   חוזר מס הכנסה 16/2018- החלטות מיסוי

מטרת החוזר הינה להבהיר את הקריטריונים, הכללים והנוהלים הקשורים להליך של מתן החלטת מיסוי. החוזר מבהיר את מעמדה של החלטת המיסוי ביחס לגורמים הרלוונטיים.

מטרות החלטת המיסוי

החלטת המיסוי יוצרת ודאות אצל מגיש הבקשה לגבי תוצאות העסקה. בנוסף, נוצרת שקיפות ואחידות מכיוון שההחלטה מפורסמת לכלל הציבור.

דוגמאות למקרים המצדיקים מתן החלטות מיסוי

 • הוראות חוק חדשה.
 • חוק עמום.
 • חסר בחוק.
 • חובה חוקית.
 • מניעת כפל מס.

דוגמאות למקרים בהם לא תינתן החלטת מיסוי

 • תיק בטיפול (אזרחי או פלילי) טרם הגשת הבקשה.
 • הנישום הוא סרבן מס או שלא הגיש דוחות על ההכנסות ו/או הצהרות הון, וכיוצא באלו.
 • העניין נדון בעבר.
 • הערכת שווי.
 • החלטה שבעיקרה דורשת הכרעה עובדתית.
 • עסקה מלאכותית.
 • עסקה היפותטית.
 • מידע חסר.
 • שיקול דעת המנהל.
 • אישורים הניתנים על ידי פקיד שומה.