מדריך היערכות במסים

1.12.17 החלטת מיסוי 0599/19 – רכישת מניות באשראי – החלטת מיסוי שאינה בהסכם

בהחלטה זו הביעו רשויות המס את עמדתן במקרים בהם חברה א' ("הרוכשת") התקשרה בהסכם עם חברה ב' ("המוכרת"), לפיו המוכרת תמכור לרוכשת מניות של חברה ג' ("המניות הנרכשות"). 
כדרך שבשגרה, נקבע כי התמורה אותה תשלם הרוכשת למוכרת בעבור המניות הנרכשות, תשולם כך שחלקה יועבר במועד השלמת העסקה, ויתרת הסכום תשולם במספר מועדים עתידיים כך שהסכום הנ"ל יישא ריבית והפרשי הצמדה ("ההלוואה").         
עמדת רשויות מע"מ, בנוגע להלוואה כאמור, היא כי העמדת האשראי מאת המוכרת לרוכשת עולה לכדי עסקה למתן שירותים בהתאם לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 ("חוק מע"מ"), כך שזו מהווה עסקה נפרדת מעסקת רכישת המניות.

לפיכך, נקבע כי התמורה בגין ההלוואה שניתנה, הריבית והפרשי ההצמדה בגינה, תיחשב כחלק ממחיר העסקאות החייב במס ערך מוסף בידי המוכרת.

בנוסף, נקבע כי הואיל ומטרת ההלוואה שהתקבלה בידי הרוכשת היא לרכישת המניות הנרכשות, שמכירתן בעתיד לא תחויב במע"מ, מס התשומות הכלול בחשבונית המס שתוציא המוכרת לרוכשת בגין הריבית לא יותר בניכוי בידי הרוכשת.