מדריך היערכות במסים

 

1.12.15 החלטת מיסוי 6853/19 – הפחתת הון באמצעות רכישה עצמית – החלטת מיסוי בהסכם –

חברה פרטית, תושבת ישראל, לאחר שמונה שנים ללא פעילות שלאחרונה חידשה את פעילותה, עם הפסדים צבורים (להלן: " החברה"). מלוא הון המניות של החברה מוחזק על ידי חברה זרה (להלן: "חברת האם"). על פי הדוחות הכספיים של החברה, לחברה יש הון עצמי שלילי שאינו כולל בתוכו קרנות הון ופרמיה ונכסים שוטפים בלבד. החברה הגישה בקשה לפי הוראות סעיף 303 לחוק החברות לבית המשפט, לביצוע חלוקה שלא מקיימת את "מבחן הרווח" כמשמעותו בסעיף 302 לחוק החברות (להלן: "הפחתת הון"). ברשות החברה מספיק מזומנים כדי לבצע הפחתת הון. מכיוון שלחברה אין פרמיה על מניות הפחתת ההון תבצע על ידי רכישה עצמית של מניותיה. בהתאם לעובדות ועל פי הצהרת החברה:

1– הפחתת ההון אינה חלוקה מתוך מניות הטבה או קרנות אחרות שמקורן בהיוון רווחים.

2- אין מקורם של הכספים ששימשו להפחתת הון בהנפקת הון שהתבצעה בשנתיים שקדמו להפחתת ההון, ואין מקורם של הכספים ששימשו להפחתת הון בהנפקת הון שנעשתה בתמורה להעברת נכסים לחברה במסגרת שינוי מבנה שאינו חייב במס לפי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה (נוסחו חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

3- הפחתת ההון איננה מרווח הגלום בנכסי החברה וכי תוצאות הפעילות של השנה בה מבוצעת החלוקה עדיין לא ידועות בפניה. ככל שבשנת המס בה תתבצע החלוקה או בשנת המס שלאחריה יווצרו בחברה רווחים שוטפים, החברה תחלק רווחים אלו במהלך הרבעון הראשון של השנה העוקבת לשנה בה הם נצברו. ככל שבשנת המס בה תתבצע החלוקה או בשנת המס שלאחריה יווצרו בחברה רווחי שערוך, יראו ברווחים אלו כדיבידנד שמקורו ברווחי שערוך ויחול האמור בעמדה חייבת בדיווח 01/16.

פרטי הבקשה:

אופן סיווג הפחתת ההון בידי החברה ובידי חברת האם.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1-            בהתאם לעובדות המתוארות, בין השאר לאור העובדה כי חברת האם מחזיקה במלוא הון המניות של החברה, ובהתאם להוראות חוזר מס הכנסה 01/2018 בנושא סיווג ההכנסה לצרכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף 303 לחוק החברות, הפחתת ההון נשוא הבקשה תסווג כהחזר השקעה בידי חברת האם.

2-            סכום הפחתת ההון שייחשב כהשבה של עלות המניות יהיה הסכום שלגביו הגישה החברה בקשה להפחתת הון לבית המשפט, עד גובה המחיר המקורי של עלות המניות שנרכשות בחזרה (להלן: "סכום ההשבה").

 

3-            יתרת הסכום שתתקבל אצל החברה האם, העולה על המחיר המקורי של המניות שנרכשות חזרה, ככל שתהיה, תחשב כולה כרווח במישור ההוני.