מדריך היערכות במסים

1.12.13 בצו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי), תשע"ט-2018 נקבע שהחל מה-1.1.2017 יש לנכות הכנסה טכנולוגית כהגדרתה בסעיף 51כד לחוק, הנובעת משירותי פרסום המבוססים על תוכנה המועברת מהלקוח לספק על בסיס הסכמי התקשרות למתן שירותי פרסום.

 

החלטת מיסוי: 2235/18- החלת צו עידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי) – חברה תושבת ישראל העוסקת בפיתוח תוכנה המיועדת לפרסום באינטרנט. החברה פיתחה תוכנה אשר מבוססת על אלגוריתם לביצוע אופטימיזציה של הפרסומות המוגשות למשתמשי הקצה. התוכנה מנהלת את הפרסומות תוך שהיא מקשרת בין לקוחות שמעוניינים לפרסם את מוצריהם באינטרנט לבין ספקים בעלי שטח פרסום באינטרנט. לחברה הכנסות מהלקוחות הנובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה. כנגד ההכנסות החברה מעבירה תשלומים לספקים. החברה הצהירה כלהלן:

  • ההוצאות המסווגות כהוצאות מו"פ ביחס למחזור הכולל של החברה אינו עולה על 7%. אולם במידה ומנכים את ההוצאות המועברות מההכנסות, הוצאות המו"פ של החברה עולות על 7% ממחזור ההכנסות.
  • מעל 20% מעובדי החברה הם עובדים שמלוא שכרם שולם ונרשם בדוחות הכספיים כהוצאות מחקר ופיתוח.
  • הקניין הרוחני (IP) הנובע מפיתוח התוכנה, נרשם במלואו בבעלותה של החברה בישראל.

בקשת החברה הינה לאשר כי המפעל הינו "מפעל טכנולוגי מועדף" ושמחזור ההכנסות של החברה לצורך הוצאות המחקר ופיתוח יבדק בהתאם לצו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי), התשע"ח –  2018 (להלן: "הצו").

נקבע שהחברה תוכל להחיל על עצמה את הוראות הצו, בתנאי שמקור התשלום לספקים הינו בשירותי פרסום המבוססים על התוכנה. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

בהמשך לסמכות שניתנה למדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה, במסגרת פסקה 3 להגדרת "מפעל טכנולוגי" בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, הותקנו הוראות  לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף), תשע"ט-2019 (להלן: "ההוראות"), המפרטות את הקריטריונים להיותו של מפעל מקדם חדשנות.

 

התנאים המעידים על היות המפעל מקדם חדשנות נקבעו במסגרת סעיף 2 להוראות וקובעות כי מפעל הוא מפעל מקדם חדשנות כאמור בפסקה (3) בהגדרה "מפעל טכנולוגי מועדף" שבסעיף 51כד לחוק, אם רשות החדשנות אישרה כי רמת החדשנות של המפעל בתקופת הבחינה שווה או גבוהה לרמת החדשנות המקובלת בעולם בתחום הטכנולוגי העיקרי שבו עוסק המפעל וזאת על בסיס כל המבחנים האלה:

(1) רמת החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את תכניות המחקר והפיתוח שביצע המפעל לשם פיתוח מוצריו העתידיים בתקופת הבחינה;

(2) מידת יישום טכנולוגיות המתקדמות בפעילות ייצורית או מידת יישום טכנולוגיות חדשניות בפעילות המפעל, לרבות מחקר ופיתוח במפעל;

(3) מידת החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את המוצרים במיוצרים במסגרת הפעילות הייצורית של המפעל, לרבות מחקר ופיתוח במפעל;

(4) המידה ואופן השימוש בנכס לא מוחשי מוטב בפעילות המפעל לרבות מחקר ופיתוח, והחדשנות הטכנולוגית הגלומה בנכס זה.

תקנה 3 להוראות קובעת כי (א) מפעל המעוניין לקבל אישור מאת רשות החדשנות בדבר קיום התנאים כאמור בסעיף 2 להוראות המעידים על היותו מפעל המקדם חדשנות יגיש לרשות החדשנות בקשה כמפורט בסעיף זה, עד 90 ימים מתום שנת המס אשר בעדה היא מוגשת.

(ב) הבקשה תכלול את הפרטים האלה:

(1) רקע כללי על המפעל לרבות פעילות המפעל ועובדיו;

(2) המודל העסקי שלפיו פועל המפעל;

(3) מוצרי המפעל והפעילות הייצורית;

(4) תכניות המחקר והפיתוח של המפעל;

(5) הטכנולוגיות שבהן עושה שימוש המפעל והחדשנות הקיימת בו.

(ג) הטכנולוגיות שבהן עושה שימוש המפעל והחדשנות הקיימת בו.

החברה המבקשת תידרש להגיש מסמכים במפורט בתקנות ומסמכים נוספים אותה תדרוש הרשות לחדשנות.

האישור של הרשות לחדשנות יהא תקף לשנת המס שבה ניתן ולשנתיים שאחריה, בכפוף להצרת החברה כמפורט בהוראה.

הטבות מס לחברה שנותנת שירותי מחקר ופיתוח עבור חברת אם זרה

החלטת מיסוי: 0933/18, חברה פרטית תושבת ישראל עוסקת בפיתוח תוכנה בתחום המשחקים החברתיים עבור חברת האם הרשומה מחוץ לישראל. הכנסות החברה נובעות ממתן שירותי מו"פ לחברת האם בלבד במודל עלות בתוספת מרווח. נכון למועד הבקשה החברה טרם קיבלה אישור מהמדען הראשי.  החברה הגישה בקשה לקבל את הטבות המס מכוח סעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, התשי,ט-1959 (להלן: "החוק") ושהכנסתה תחשב להכנסה מועדפת. מס הכנסה הסכים להכיר בהכנסות ממתן שירותי מחקר ופיתוח לחברת האם כהכנסה מועדפת על פי חלופה (5) להגדרת הכנסה מועדפת שבסעיף 51 לחוק בכפוף לכל אלה:

  • חברת האם תעמוד בהגדרת "תושב חוץ" שבסעיף 1א לחוק.
  • יומצא אישור בתוקף מאת המדען הראשי כי החברה מעניקה שירותי מחקר ופיתוח עבור תושב חוץ. החברה תצרף לדוח המס את האישור בכל שנת מס בה היא תובעת הטבות על פי החוק.
  • במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו תנאים ומגבלות נוספות.