מדריך היערכות במסים

1.12.11 חוזר מס הכנסה 4/2017- יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים –עדכון נוסף

רשות המיסים פרסמה עדכון לחוזר 4/2017 ומודיעה שבדיקת קיום העודף בקופה המרכזית תעשה לתום שנת המס והבקשה למשיכת כספים תוגש לקופה המרכזית עד ליום 30 בספטמבר של השנה העוקבת.

בנוסף רשות המיסים פרסמה טפס" בקשה למשיכת סכום העודף וחישוב סכום העודף", שמספרו 417 על המעסיק לצרף לדוח השנתי של שנת המס שלגביה נערכה בדיקת סכום העודף בקופה המרכזית, העתק מטופס 417 ואישור מהקופה המרכזית על הסכומים ששולמו למעסיק והמס שנוכה להם. בדיקת סכום העודף ומשיכתו תעשה גם על ידי בעל קופה מרכזית אשר אינו מעסיק עובדים וזאת באמצעות טופס 417 לקופה המרכזית. סכומים ששולמו למעסיק מהקופה המרכזית יחשבו כהכנסה בהתאם להוראות סעיף 3(ד) לפקודה ויחולו עליה שיעורי המס והוראות ניכוי מס במקור החלים על הכספים המשתלמים למעסיק מאת קופות גמל. הוראה זו באה חלף סעיף 5 לחוזר מס הכנסה.