מדריך היערכות במסים

 

 1.12.10 חוזר מס הכנסה 3/2019- הפרדה או איחוד מפעלים לצורך קבלת הטבות בחוק עידוד

במסגרת החוזר פורטה עמדת רשות המסים לבחינת הפרדה ואיחוד מפעלים לצורך קבלת הטבות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, נקבע כדלהלן:

 

 • התנאים שנקבעו בחוק ל"מפעל" – יבחנו ברמת כל מפעל בנפרד.
 • בחינת מפעל תהא בהתאם לשרשרת הערך שלו על כל שלביה, החל משלב המו"פ ולעד לשלב הייצור.
 • הבחנה בין מפעל אחד הפועל במספר אתרים לבין מספר מפעלים בבעלות אותה חברה

 

מבחנים המצביעים על מפעלים נפרדים:

 • המוצרים המיוצרים במפעלי החברה שונים באופן מהותי זה מזה או בעלי הבדל טכנולוגי, לרבות תוכנות
 • שימוש בטכנולוגיה שונה במפעלים שונים
 • שונות בחומרי הגלם העיקריים
 • מיקום שונה של המפעלים, לרבות באותו מבנה אולם עם הפרדה ברורה בין המתחמים (קומה, אולם ייצור)
 • שונות בין הלקוחות והספקים של המפעלים
 • בכל מפעל מועסקים עובדים שונים בעלי מיומנויות שונות, אין תחלופת עובדים בין המפעלים
 • קיים מטה ניהול נפרד לכל מפעל
 • הנהלת חשבונות נפרדת לכל מפעל
 • המפעלים אינן מהווים "מפעלים תעשייתיים בני קו ייצור אחד", מפעלים אלו הינן שרשרת ערך אחת
 • בחינת כלל הנסיבות, לרבות נסיבות מיוחדות

 

דגשים:

 • קריטריונים איכותיים בעיקר, כפופים לשיקול דעת ולנסיבות בכלליות של כל מקרה
 • חזקה (לא חלוטה) כי מפעל בבעלות תאגיד מסוים יחשב למפעל נפרד, גם אם בבעלות גופים קשורים
 • ללא פיצול לשתי חברות נפרדות – לא תתאפשר חלוקה בחברה בעלת שני מגזרים, מגזר ייצורי ואחר לא ייצורי, כאשר שתי הפעילויות שלובות וקשורות זו בזו

 

במסגרת החוזר גם נכללו דוגמאות בהם נדרשת בחינה של המפעל, בינהן:

 • מפעל בר תחרות.
 • מנגנון ביזור, למפעל הפועל באזורים שונים בישראל, לרבות באמצעות קבלני משנה.
 • שינוי מודל עסקי, הפרדה בין הכנסות פעילות השכרת ה IP להכנסות מפעילות מתן שירותי מחקר ופיתוח.
 • מפעל טכנולוגי, בחינת היקף הוצאות המו"פ של המפעל המועדף מכלל הכנסות המו"פ של החברה.