מדריך היערכות במסים

1.12.10 החלטת מיסוי 7706/22 – חישוב ליניארי במכירת דירה

מקרה זה עוסק ביחיד שהיה בעלים של דירת מגורים שנמכרה על ידיו בשנת 2006, ובשנת 2007 רכש דירת מגורים חדשה אשר הצהיר עליה כ"דירת מגורים חלופית" לדירה הישנה שנמכרה, והוענק לו פטור חלקי ממס שבח וממס רכישה, על דירת המגורים הישנה, מכוח סעיפים 49יב ו- 49יז לחוק בהתאמה.

בכוונת היחיד למכור את דירת המגורים החדשה והוא מבקש כי רשות המיסים תאשר לו שיהיה זכאי לחישוב מס שבח על הדירה החדשה בהתאם להוראת סעיף 48א(ב2) לחוק וזאת למרות ההגבלות מכוח סעיף 49טז לחוק (הקובע כי במכירת דירת מגורים חלופית לא יחולו פטור ממס, כולו או חלקו, שיעור מס מופחת או דחיית מס). וכן לאשר כי במכירת המגורים החדשה יהיה זכאי לפריסת מס השבח מכוח סעיף 48א(ה) לחוק.

בהחלטה נקבע כי מי שביצע חילוף של דירות מגורים ובחר להינות מהטבות המס מכוח פרק חמישי 3 לחוק לא היה זכאי למכור את הדירה החלופית בפטור ממס שבח, מלא או חלקי, ולכן בהתאם ללשון ולתכלית הוראת סעיף 49טז לחוק אינו זכאי לחישוב ליניארי מוטב.

עם זאת, במכירת הדירה החדשה ניתן לבקש את חישוב המס בדרך של פריסה בהתאם להוראת סעיף 48א(ה) לחוק, שכן הפריסה אינה מהווה מנגנון למתן פטור או הטבה במס במובן בו עוסק סעיף 49טז לחוק.