מדריך היערכות במסים

1.12.1      חוזר מס הכנסה 15/2018 – שינוי מבנה עסקי בקבוצה רב לאומית

החוזר עוסק במצבים של שינוי פעילות בחברה תושבת ישראל, בעיקר לאחר רכישתה על ידי חברה זרה, והעברת הפעילות העסקית באמצעות פונקציות, נכסים, סיכונים ופוטנציאל רווח לחברה אחרת.

החוזר מתבסס על התקדים שנקבע במסגרת הלכת ג'יטקו. מקורות נוספים עליהם נשען חוזר זה הם הקווים המנחים שפרסם ארגון ה – OECD, במיוחד פרקים VI (העוסק בנכסים בלתי מוחשיים) ופרק IX (העוסק בשינוי מבנה עסקי).

במסגרת החוזר רשות המסים מציגה את המבחנים שלעמדה עשויים להוות אינדיקציה להעברת פעילות וכפועל יוצא יסווגו כאירוע החייב במס בישראל, לרבות:

  1. העברת ההטבות הכלכליות והרווחים מהנכס גם ללא העברת הבעלות המשפטית.
  2. מכירה לעומת מתן זכות שימוש זמנית

החוזר בא להגדיר את דרכי הזיהוי והאפיון של שינוי המבנה העסקי וכן להציע מתודולוגיות מקובלות על רשות המסים לצורך הערכת שווי ה –FAR  (פונקציות, נכסים וסיכונים) שהועברו, הופסקו או חוסלו. כמו כן, מובאים בחוזר זה היבטי מיסוי בקשר עם שינוי מבנה עסקי. יש לציין, כי מבחינת רשות המסים, חוזר זה אינו מהווה מדריך שיטתי לתחומי מחירי העברה או הערכות שווי.