מדריך היערכות במסים

1.11.3 טופס 1385

פורסמה גרסה חדשה לטופס 1385 לפיה, הנישום חייב להצהיר האם בוצעה עבודת מחירי העברה במועד הגשת דוח המס. היה הנישום יצהיר כי הוכנה עבודה אך בפועל לא כך הדבר, הנישום יהיה חשוף לעונשים בגין הצהרת שקר לרשויות המס.