מדריך היערכות במסים

1.11.2 אמנת מס ישראל-אוסטרליה

אמנה חדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבין אוסטריה נחתמה בראשי תיבות ביום 28 במרץ 2019 ונכנסה לתוקף החל מיום 1.1.2020. במסגרת האמנה החדשה נקבעו שיעורי ניכוי מס במקור חדשים והקלות נוספות, לרבות: ריבית – 5%, תמלוגים – 5%, דיבידנדים – 5%/15%.