מדריך היערכות במסים

1.11 עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה הקבוע בתקנה 2 בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"א- 1985 נקבע לשנת 2019 לשיעור של 3.41%.