מדריך היערכות במסים

1.11.1 תיקון אמנת מס ישראל – בריטניה

בינואר 2019 חתמו ישראל ובריטניה על תיקון של האמנה למניעת כפל מס בין המדינות.  התיקון נכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2020. במסגרת התיקון לאמנה נקבעו שיעורי ניכוי מס במקור חדשים והקלות נוספות, לרבות: ריבית – 5%-10%, דיבידנד- 5%/15%, תמלוגים – פטור ממס.

לראשונה ניתנת באמנה זו התייחסות להכנסת בעל מניות בקרן להשקעות במקרקעין (Reit) ונעשית בה הבחנה בין מי שמחזיק עד 10% מהון המניות בקרן- ימוסה ב15% לבין מי שמזיק ביותר מ-10% והכנסתו תמוסה כהכנסה ממקרקעין בישראל.