מדריך היערכות במסים

1.11.1 טופס 161 החדש – הודעה על פרישה מעבודה

זה מטרה העיקרית של טופס 161 היא לדווח על מענקי פרישה של עובדים ולכלול בדיווח את כל הסכומים והזכויות הנובעים מהפרישה. לפי הדרישות החדשות של רשות המסים, מעסיקים ועובדים יצטרכו להשתמש בטופס 161 החדש במקום הטפוסים הישנים (161, 161א) כדי לדווח על פרישה מעבודה. הטופס החדש מכיל דיווחים נוספים המיועדים לסייע לעובד בבחירותיו ביחס למענק הפרישה וכן חלופות מיסוי שונות ביחס למענקים. הסמכויות שניתנו למעסיקים הורחבו כך שהם יוכלו לאשר את בקשות העובד לקבלת המענק ולהנחות את קופות הגמל בנוגע למתן הפטור ממס, ניכוי המס ורצפים, מבלי שהעובד יצטרך להגיע למשרדי רשות המסים על מנת לאשר את בקשתו.

–   טופס 161 חדש – הודעה על פרישה מעבודה

–   טופס 161ב' – הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות

–   טופס 161ג' – הודעה על חזרה מרצף פיצויים/קצבה

–   טופס 116ג' – בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודה

התוצר של המערכת הוא סידרה אחידה של פלטים, הכוללת אישורים ממוכנים המתאימים למעביד, לעובד הפורש ולכל אחת מהקופות המשלמות לעניין ניכוי מס במקור ורצפים.