מדריך היערכות במסים

1.10.3 הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020 (להלן – "תקופת ההקלה")

 

ביום 25/3/2020 פורסמה החלטת מיסוי מספר 6782/20 שכותרתה "הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום ה' אדר תש"ף 1/3/2020 ועד ליום ח' סיוון תש"ף 31/5/2020 (להלן – "תקופת ההקלה").

החלטת המיסוי קובעת כי, לצרכי ניכוי מס תשומות על ידי עוסק, יורשה ספק לשלוח לעוסק עותק של חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני, ללא חתימה אלקטרונית, ובד בבד ישלח הספק לעוסק עותק "מקור" של חשבונית המס כעותק קשיח.  

יחד עם זאת, לאור ההגבלות הקיימות בשל התמשכות משבר הקורונה, הוחלט להאריך את תקופת ההקלה, בכפוף לתנאים המפורטים בהחלטת המיסוי, עד ליום ט"ז טבת תשפ"א 31/12/2020.