מדריך היערכות במסים

1.10.2 חובות אבודים

 

תקנה 24א לתקנות מע"מ קובעת כי הוצאת הודעת זיכוי בשל חובות אבודים ייעשו לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד שבו הוצאה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב וכל עוד לא חלפו שלוש שנים מהמועד האמור (להלן: "התקופה").

ביום 14  ביולי 2020, התפרסמה ברשומות, הוראה שעה, ביחס לתקנה 24א לתקנות מע"מ, לפיה בחישוב תקופת השלוש השנים הקבועה בתקנה 24א לתקנות כאמור, לא תבוא במניין התקופה שמיום 22 במרס 2020 עד יום 31 במאי 2020, אם התקיימו שני אלה:

  • מועד תחילתה של תקופת שלוש השנים חל לפני תום התקופה הקובעת;
  • מועד סיומה של תקופת שלוש השנים חל בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה;